.

Chú trọng phòng ngừa, tăng cường đấu tranh, phát hiện

Cập nhật lúc 06:13, Thứ Sáu, 07/10/2011 (GMT+7)

Theo báo cáo của BCĐ phòng chống tham nhũng (PCTN) tỉnh, trong 9 tháng đầu năm 2011, công tác PCTN trong toàn tỉnh đã đạt được những kết quả tích cực, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

BCĐ tỉnh đã tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện nhiều giải pháp nhằm ngăn chặn, phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả, từng bước kiềm chế, ngăn chặn tham nhũng trên địa bàn tỉnh. Ngay từ đầu năm, BCĐ tỉnh đã xây dựng chương trình công tác PCTN sát hợp với tình hình, trong đó chú trọng các giải pháp phòng ngừa, các lĩnh vực trọng tâm, trọng điểm; đồng thời chỉ đạo các cấp, các ngành và địa phương trực thuộc tỉnh chủ động xây dựng chương trình công tác PCTN của đơn vị mình để triển khai thực hiện có hiệu quả. Công tác đấu tranh, phát hiện, xử lý tham nhũng được tăng cường. Các cơ quan bảo vệ pháp luật của tỉnh đã có nhiều cố gắng trong điều tra, truy tố và đưa ra xét xử kịp thời các vụ án tham nhũng trên địa bàn, tạo niềm tin trong xã hội về quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền trong cuộc đấu tranh PCTN. Trong 9 tháng đầu năm 2011, các cơ quan thanh tra trên địa bàn tỉnh đã triển khai 313 cuộc thanh, kiểm tra, kiến nghị xử lý sai phạm với tổng số tiền trên 16 tỷ đồng. Cơ quan điều tra đã phát hiện, khởi tố điều tra 3 vụ, 19 bị can, trong đó có 15 bị can bị khởi tố điều tra về các tội danh tham nhũng. Án truy tố chuyển toà án xét xử 7 vụ, 107 bị cáo, trong đó 26 bị cáo phạm tội tham nhũng...

Văn phòng BCĐ PCTN tỉnh đã tổ chức họp định kỳ vào ngày 20 hàng tháng với Tổ Thư ký giúp việc các thành viên để tham mưu, giúp các uỷ viên BCĐ tỉnh chỉ đạo, phối hợp, kiểm tra, đôn đốc công tác PCTN theo chức năng, nhiệm vụ đã được Trưởng BCĐ tỉnh phân công và tổ chức thực hiện có hiệu quả quy chế phối hợp đã ký kết. Sau mỗi cuộc họp đều có văn bản thông báo kết quả cuộc họp gửi các thành viên BCĐ để nắm tình hình và chỉ đạo công tác tháng tới; phối hợp xây dựng các báo cáo định kỳ, đột xuất, báo cáo chuyên đề của BCĐ tỉnh.

Căn cứ chương trình công tác chung và nhiệm vụ được Trưởng BCĐ phân công, các thành viên BCĐ đã chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện; tập trung thanh tra, kiểm tra lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản, các công trình dự án đã đưa vào sử dụng nhưng chưa thanh quyết toán, quản lý đất đai, quản lý khoáng sản; thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của người đứng đầu các sở, ban, ngành và các địa phương trong việc triển khai thực hiện pháp luật về PCTN, lãng phí... Sở Nội vụ đã kết thúc chương trình kiểm tra công tác quản lý cán bộ; việc chuyển đổi các vị trí công tác của cán bộ, công chức trong ngành Giáo dục tỉnh giai đoạn từ tháng 1-2008 đến tháng 7-2011. Thường trực BCĐ tỉnh đã tổ chức 7 lớp tập huấn, tuyên truyền, phổ biến các quy định của Đảng và Nhà nước về PCTN cho gần 1.000 người là cán bộ chủ chốt cấp huyện, cán bộ 186 xã, phường, thị trấn trong tỉnh, đạt kết quả tốt; cho biên soạn cuốn tài liệu “Một số văn bản của Đảng, Nhà nước về phòng chống tham nhũng” để cấp phát cho các đại biểu, học viên. Thực hiện chỉ đạo của T.Ư, Trưởng BCĐ PCTN tỉnh đã ban hành kế hoạch số 30 (ngày 30-5-2011) về sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết T.Ư 3 (khoá X) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí” và chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai thực hiện. Các thành viên BCĐ tỉnh đã đôn đốc, kiểm tra và trực tiếp làm việc với 26 cơ quan, đơn vị, địa phương để nắm tình hình triển khai thực hiện; giúp Tỉnh uỷ xây dựng báo cáo sơ kết theo đúng đề cương yêu cầu của T.Ư; tham mưu, giúp UBND tỉnh tổng kết 5 năm thực hiện Luật PCTN, sơ kết giai đoạn 1 Kế hoạch thực hiện chiến lược quốc gia PCTN đến năm 2020 theo yêu cầu của T.Ư; xây dựng báo cáo về tình hình, kết quả triển khai thực hiện Nghị định số 107/2006 của Chính phủ quy định xử lý trách nhiệm của người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình phụ trách, quản lý và Nghị định số 158/2007 của Chính phủ quy định danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức. Thường trực BCĐ tỉnh thường xuyên làm việc với các ngành, cơ quan chức năng để nắm tình hình và trao đổi về các vụ việc vi phạm có dấu hiệu tham nhũng; tham gia các tổ công tác của Văn phòng BCĐ T.Ư về PCTN làm việc với một số ngành, đơn vị trên địa bàn tỉnh; tham dự các hội thảo chuyên đề, giao ban cụm 9 tỉnh miền núi và trung du phía Bắc do Văn phòng BCĐ T.Ư về PCTN, Thanh tra Chính phủ tổ chức; đón tiếp, làm việc với Đoàn Uỷ ban Chống tham nhũng và Quyền công dân Hàn Quốc đạt kết quả tốt. Văn phòng BCĐ triển khai xây dựng trang thông tin điện tử của BCĐ trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh, duy trì tin, bài, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về PCTN trong thời gian tới.

Chính Nghĩa (Văn phòng BCĐ PCTN tỉnh)

,
.
.
.
.
.