Cẩm Phả tích cực thực hiện các giải pháp phát triển kinh tế

Quán triệt tinh thần Nghị quyết 06-NQ/TU của Tỉnh uỷ, BTV Thành uỷ Cẩm Phả đã ban hành Nghị quyết 09-NQ/TU ngày 19-12-2016 về phương hướng, nhiệm vụ năm 2017; Chương trình hành động số 11-CTr/TU ngày 28-12-2016 về thực hiện Nghị quyết 06-NQ/TU; Kế hoạch số 47-KH/TU, ngày 30-12-2016 về "quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết 06-NQ/TU của Tỉnh uỷ và Nghị quyết 09-NQ/TU của thành phố về phương hướng, nhiệm vụ năm 2017".

.
.
.
.
.
.
.
.
.