Bước tiến mới trong cải cách hành chính

Tỉnh Quảng Ninh xác định CCHC là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt nhằm xây dựng hệ thống các cơ quan hành chính nhà nước của tỉnh thông suốt, trong sạch, vững mạnh, hiện đại, hiệu lực và hiệu quả.

.
.
    .
.
.
.
.
.
.