Tăng cường chất lượng, hiệu quả của hoạt động giám sát

Ngày 20-11-2015, Quốc hội khoá XIII đã thông qua Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân (HĐND) với 5 Chương và 91 Điều

.
.
.
.
.
.
.
.
.