Ban VH-XH HĐND tỉnh thẩm tra các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp thứ 21 HĐND tỉnh khóa XII

Chiều 2/7, Ban Văn hóa- Xã hội HĐND tỉnh tổ chức họp thẩm tra các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 21 HĐND tỉnh khóa XII.

.
.
.
.
.
.
.
.
.