Trả lời bạn đọc

Thứ Năm, 03/09/2020, 08:36 [GMT+7]
.
.

Vừa qua, Trung tâm Truyền thông tỉnh nhận được câu hỏi của bạn đọc, Trung tâm đã chuyển cơ quan chức năng trả lời.

Bà Tạ Thị Hỷ, phường Trưng Vương, TP Uông Bí hỏi: Thủ tục đầu tư một dự án có vốn đầu tư nước ngoài bao gồm những gì?

Sở Kế hoạch và Đầu tư trả lời: Thủ tục đầu tư đối với dự án có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện theo các Điều 22, 23, 24, 25 Luật Đầu tư 2014. Cụ thể:

1. Đầu tư thành lập tổ chức kinh tế: Nhà đầu tư nước ngoài được thành lập tổ chức kinh tế và phải đáp ứng các điều kiện về tỷ lệ sở hữu, hình thức đầu tư, phạm vi hoạt động, đối tác Việt Nam tham gia thực hiện hoạt động đầu tư và điều kiện khác theo quy định tại các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Tổ chức kinh tế do nhà đầu tư nước ngoài thành lập theo quy định phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định tại Điều 38 của Luật này trước khi thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh.

2. Đầu tư góp vốn, mua cổ phần của tổ chức kinh tế: Nhà đầu tư có quyền góp vốn hoặc mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế. Thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp trong tổ chức kinh tế trong các trường hợp sau:

a) Nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp trong tổ chức kinh tế hoạt động trong ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài;

b) Việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp dẫn đến nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế quy định tại khoản 1, Điều 23 của Luật này nắm giữ vốn điều lệ của tổ chức kinh tế từ 51% trở lên.

Các thủ tục đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài bao gồm:

Quyết định chủ trương đầu tư (được quy định tại các Điều 30, 31, 32 Luật Đầu tư 2014. Hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư quy định tại Điều 33,34,35 Luật Đầu tư 2014); cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (được quy định tại Điều 38 Luật Đầu tư 2014).

Đối với dự án đầu tư thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định tại các Điều 30, 31, 32 của Luật Đầu tư, cơ quan đăng ký đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư trong thời hạn năm ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư.

Đối với dự án đầu tư còn lại, nhà đầu tư nộp hồ sơ cho cơ quan đăng ký đầu tư. Hồ sơ gồm:

- Văn bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; bản sao giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân;

- Bản sao giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức;

 - Đề xuất dự án đầu tư bao gồm các nội dung: Nhà đầu tư thực hiện dự án, mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư, hình thức đầu tư, vốn đầu tư, địa điểm, thời hạn, tiến độ đầu tư, công nghệ áp dụng và nguồn gốc xuất xứ công nghệ, tiêu chuẩn của hàng hóa, dịch vụ cung cấp;

- Bản sao một trong các tài liệu sau: Báo cáo tài chính hai năm gần nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu khác chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;

- Bản sao thỏa thuận thuê địa điểm hoặc tài liệu khác xác nhận nhà đầu tư có quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư; trừ dự án đề nghị giao đất, cho thuê đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất;

- Hợp đồng BCC đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC.

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ theo quy định, cơ quan đăng ký đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; trường hợp từ chối phải thông báo bằng văn bản cho nhà đầu tư và nêu rõ lý do.

Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế tiếp nhận, cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với các dự án đầu tư trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế.

Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp nhận, cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với các dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế.

Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi nhà đầu tư đặt hoặc dự kiến đặt trụ sở chính hoặc văn phòng điều hành để thực hiện dự án đầu tư tiếp nhận, cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư sau:

- Dự án đầu tư thực hiện trên địa bàn nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Dự án đầu tư thực hiện ở trong và ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và khu kinh tế.

Phòng Bạn đọc - Tư liệu
 

.
.
.
.
.
.
.
.