Chỉ được xác nhận 1 lần để hưởng hỗ trợ nhà ở xã hội

Thứ Ba, 07/07/2020, 08:11 [GMT+7]
.
.

Các giấy tờ chứng minh đối tượng và điều kiện để được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội mà phải có xác nhận thì chỉ được xác nhận 1 lần và có giá trị sử dụng trong thời hạn 2 năm.

Theo ông Lê Văn Đức (Quảng Bình) tìm hiểu, một trong những điều kiện để được hưởng ưu đãi về nhà ở được quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 51 Luật Nhà ở là:

"c) Đối với đối tượng quy định tại các khoản 4, 5, 6 và 7 Điều 49 của Luật này thì phải thuộc diện không phải nộp thuế thu nhập thường xuyên theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân; trường hợp là hộ nghèo, cận nghèo thì phải thuộc diện nghèo, cận nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ. Đối với đối tượng quy định tại các khoản 1, 8, 9 và 10 Điều 49 của Luật này thì không yêu cầu phải đáp ứng điều kiện về thu nhập theo quy định tại điểm này".

Ông Đức hỏi, cụm từ "thuộc diện không phải nộp thuế thu nhập thường xuyên" được hiểu như thế nào? Thời điểm xác định cá nhân đó thuộc diện không phải nộp thuế thu nhập thường xuyên là thời điểm nào?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Việc xác định đối tượng thuộc diện không phải nộp thuế thu nhập thường xuyên thuộc phạm vi điều chỉnh của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân. Do đó, đề nghị ông Đức nghiên cứu Luật Thuế thu nhập cá nhân và các văn bản hướng dẫn thuộc phạm vi áp dụng để thực hiện. Trường hợp có vướng mắc, đề nghị gửi văn bản tới Bộ Tài chính để được hướng dẫn theo thẩm quyền.

Liên quan đến thời điểm xác nhận cá nhân thuộc diện không phải nộp thuế thu nhập thường xuyên để được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội, tại Khoản 4 Điều 10 Thông tư số 20/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội quy định:

“Điều 10. Mẫu giấy tờ chứng minh đối tượng và điều kiện để được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội

…4. Các giấy tờ quy định tại Khoản 1, 2 và 3 Điều này mà phải có xác nhận thì chỉ được xác nhận 1 lần và có giá trị sử dụng trong thời hạn 2 năm. Sau thời hạn nêu trên, nếu các đối tượng đã được xác nhận mà chưa được hưởng chính sách hỗ trợ nhà ở xã hội và có nhu cầu tiếp tục đăng ký mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội hoặc vay vốn xây dựng mới, cải tạo, sửa chữa nhà ở thì phải xác nhận lại”.

Theo Chinhphu.vn

.
.
.
.
.
.
.
.