Dự thảo Luật Công an nhân dân sửa đổi

Bộ Công an đang dự thảo Luật Công an nhân dân (CAND) sửa đổi, trong đó: bổ sung 4 điều, sửa đổi, bổ sung 31 điều, bỏ 1 điều của Luật Công an nhân dân năm 2014.

.
.
    .
.
.
.
.
.
.