Cẩm Phả: Tăng cường đầu tư cho hệ thống y tế cơ sở

Nhờ có sự quan tâm, đầu tư nguồn lực cho hệ thống y tế cơ sở, đến nay, 16/16 xã, phường TP Cẩm Phả đã được công nhận hoàn thành và duy trì kết quả đạt Bộ tiêu chí Quốc gia về y tế xã, qua đó góp phần nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh ban đầu cho người dân trên địa bàn.

.
.
    .
.
.
.
.
.
.