Nâng cao ý thức phòng bệnh cho người dân

Truyền thông giáo dục sức khoẻ cho người dân luôn được ngành Y tế Quảng Ninh quan tâm thực hiện.

.
.
    .
.
.
.
.
.
.