Kết hợp truyền thống và hiện đại trong giảng dạy lý luận

Thứ Sáu, 18/12/2020, 08:35 [GMT+7]
.
.

Trên cơ sở nhận thức đầy đủ, sâu sắc về vai trò của công tác giảng dạy lý luận chính trị, coi đây là nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, Tỉnh ủy Quảng Ninh đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy Đảng chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục.

Đội ngũ những người giảng dạy lý luận chính trị của Quảng Ninh ngày càng chuẩn hóa về trình độ chuyên môn, trình độ lý luận, kinh nghiệm thực tiễn phong phú, cùng với việc chủ động đổi mới đa dạng và kết hợp hài hòa các phương pháp trong bài giảng lý luận chính trị. Các nội dung lý thuyết trừu tượng được giảng viên cố gắng giải thích một cách dễ hiểu nhất để người học có thể áp dụng vào thực tiễn công việc và cuộc sống, giữ nguyên tắc trao đổi hai chiều với học viên để kịp thời chia sẻ những vấn đề còn khó hiểu, hiểu chưa đúng…

Hội thảo khoa học cấp khoa, Khoa Lý luận cơ sở, Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ.
Hội thảo khoa học cấp khoa, Khoa Lý luận cơ sở, Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ. Ảnh: Trúc Linh

Cùng với nội dung các giảng viên tích cực chủ động kết hợp phương pháp giảng dạy truyền thống với các phương pháp khác và sử dụng nhuần nhuyễn các phương tiện hỗ trợ hiện đại trong công tác giảng dạy giúp cho học viên tích cực, chủ động tham gia vào bài hơn. Đa số các giảng viên vừa là người hướng dẫn vừa là người giải đáp các vấn đề, giới thiệu những loại tài liệu tham khảo cần thiết... nhờ đó, học viên chủ động và tích cực tương tác, tạo ra sự hứng thú trong quá trình học.

Kết quả nhận được sau các buổi học lý luận chính trị, 66% cho rằng đã nắm được những kiến thức cơ bản; 78% cho rằng bổ sung thêm được những kiến thức thực tiễn; 73% cho rằng đã hiểu rõ hơn các vấn đề kinh tế, chính trị, xã hội... 64% cho rằng đã hiểu rõ hơn quan điểm đường lối của Đảng và Nhà nước; 76% hiểu rõ hơn những luận điệu xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch.

Tuy nhiên, cùng với những hiệu quả từ việc kết hợp truyền thống và hiện đại trọng giảng dạy lý luận chính trị trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh thì vẫn còn có những hạn chế nhất định như: Việc lạm dụng thái quá các thiết bị hiện đại, không xác định được rằng đây là chương trình đào tạo lý luận chính trị nghĩa là không thể bỏ qua việc luận giải, phân tích các vấn đề mang tính lý luận, nên bài giảng thiếu tính hệ thống, học viên khó nắm bắt được tổng quan, logic của vấn đề vẫn còn ở một số giảng viên. Còn có trường hợp những câu hỏi, vấn đề, tình huống mà người học nêu ra chủ thể giảng dạy lý luận chính trị trả lời không thuyết phục, không thỏa đáng, áp đặt hoặc lảng tránh đối với những câu hỏi khó. Một số giảng viên chưa thể làm tốt vai trò định hướng tư tưởng, chưa đáp ứng được nhu cầu của người học khiến cho họ cho rằng bài học lý thuyết, sáo rỗng, không thiết thực, xa rời thực tế. Một bộ phận cán bộ, đảng viên xác định động cơ học tập không đúng nên chưa thực sự chủ động, tích cực trong học tập lý luận chính trị. 

Tất cả những điều này đã ảnh hưởng rất lớn đến sự ổn định tư tưởng, nhu cầu nhận thức, hiểu biết học tập lý luận chính trị của một bộ phận cán bộ, đảng viên, là một trở ngại đối với việc đổi mới, kết hợp phương pháp truyền thống với phương pháp hiện đại trong giảng dạy tuyên truyền. Từ thực tiễn và mục tiêu của công tác giảng dạy lý luận, để phát huy những thành tựu và khắc phục những hạn chế trong giai đoạn tới cần phải thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ.

Đó là Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh tiếp tục có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn sâu sát, kịp thời, tạo sự thống nhất về mục tiêu, yêu cầu, chương trình, nội dung, hình thức, phương pháp và thời gian tổ chức thực hiện đồng thời tăng cường đầu tư kinh phí, cơ sở vật chất, phương tiện tạo điều kiện thuận lợi nâng cao chất lượng giáo dục lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên trên địa bàn tỉnh. Đội ngũ giảng viên, báo cáo viên chủ động nâng cao trình độ chuyên môn, tích lũy kinh nghiệm giảng dạy, rèn luyện về lập trường tư tưởng, đạo đức, trách nhiệm cao trước công việc, tận tình với học viên.

Đồng thời, thường xuyên tổng kết thực tiễn giảng dạy, học tập lý luận chính trị đánh giá thành công và hạn chế từ công tác này để nâng cao chất lượng dạy và học. Nâng cao ý thức của một bộ phận cán bộ, đảng viên trong việc tu dưỡng, tự rèn luyện học tập lý luận chính trị.

Như vậy, nâng cao chất lượng giảng dạy lý luận nhằm ý thức chính trị cho cán bộ, đảng viên của Quảng Ninh để mỗi cán bộ, đảng viên trong vị trí công tác của mình dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm để tham mưu, đề xuất những giải pháp có tính sáng tạo, khả thi và tổ chức thực hiện góp phần quan trọng nhằm đạt mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội XV của tỉnh đã đề ra đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc.

Nguyễn Thị Thanh Thùy (Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ)

.
.
.
.
.
.
.
.