Nhân Ngày Khuyến học Việt Nam (2/10):

Bước tiến mới trong xây dựng xã hội học tập

Thứ Sáu, 02/10/2020, 10:28 [GMT+7]
.
.

Những năm qua, công tác xây dựng XHHT tại Quảng Ninh đã đạt được nhiều kết quả khả quan, đáng ghi nhận; góp phần quan trọng nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện đời sống cho nhân dân trong tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Thị Doan, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam, cùng đại diện lãnh đạo tỉnh, các đơn vị tài trợ tặng quà cho cô và trò Trường Tiểu học Đông Xá. Ảnh: Minh Hà, ảnh chụp tháng 5/2020
Đồng chí Nguyễn Thị Doan, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam, cùng đại diện lãnh đạo tỉnh, các đơn vị tài trợ tặng quà cho cô và trò Trường Tiểu học Đông Xá. Ảnh: Minh Hà, ảnh chụp tháng 5/2020

Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo về công tác khuyến học

Để công tác xây dựng XHHT, học tập suốt đời (HTSĐ) được triển khai hiệu quả, tạo sức lan tỏa sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân, tỉnh Quảng Ninh đã nhanh chóng ban hành nhiều văn bản chỉ đạo thực hiện. Trong đó, phải kể đến: Quyết định 3111/2012/QĐ-UBND ngày 26/11/2012 của UBND tỉnh quy định danh hiệu “Gia đình, dòng họ, đơn vị, khu dân cư hiếu học” (nay là gia đình học tập, dòng họ học tập, cộng đồng học tập, đơn vị học tập).

Chỉ thị số 04-CT/TU của BTV Tỉnh ủy ngày 27/4/2016 về “Đẩy mạnh xây dựng XHHT, HTSĐ trong giai đoạn hội nhập quốc tế hiện nay”, nhằm thực hiện tốt hơn nữa Nghị quyết 01-NQ/TV ngày 12/11/2010 về “Đẩy mạnh xây dựng XHHT trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa giai đoạn 2010-2015, định hướng đến 2020”.

Tiếp đó là Công văn số 1883-CV/TU ngày 10/6/2019 của Tỉnh ủy Quảng Ninh triển khai thực hiện Kết luận số 49-KL/TW ngày 10/5/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng XHHT”…

Với sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, sâu sát, sự quan tâm của tỉnh, Hội Khuyến học Quảng Ninh đã triển khai, thực hiện tốt phong trào “Gia đình học tập, dòng họ học tập, cộng đồng học tập, đơn vị học tập”. Thực hiện phong trào này, Hội Khuyến học các cấp đã tập trung thực hiện tốt các khâu: Tổ chức đăng ký phấn đấu; đôn đốc, hướng dẫn, động viên, khích lệ trong quá trình triển khai, thực hiện; tổ chức kiểm tra, đánh giá, công nhận; tổ chức hội nghị biểu dương, khen thưởng.

Nhờ đó, phong trào ngày càng phát triển, đi vào chiều sâu, vững chắc. Với sự nỗ lực không ngừng, tỷ lệ gia đình học tập, dòng họ học tập, cộng đồng học tập, đơn vị học tập được nâng lên theo từng năm. Cụ thể, tỷ lệ gia đình học tập đạt 58% năm 2016, đạt 71% năm 2019. Tỷ lệ dòng họ học tập năm 2016 đạt 37%, đến 2019 đạt 62%. Tỷ lệ cộng đồng học tập năm 2016 đạt 64%, đến năm 2019 đạt 81,7%. Tỷ lệ đơn vị học tập năm 2016 đạt 65%, năm 2019 đạt 82,7%.

Ông Nguyễn Đức Toàn, (ngoài cùng bên phải) Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Đông Ngũ, huyện Tiên Yên thăm hỏi gia đình hiếu học trên địa bàn xã.
Ông Nguyễn Đức Toàn (ngoài cùng bên phải) Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Đông Ngũ, huyện Tiên Yên, thăm hỏi gia đình hiếu học trên địa bàn xã.

Phong trào của Hội phát triển rộng khắp

Ông Hoàng Hồng, Phó Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh cho biết: Bên cạnh việc triển khai có hiệu quả phong trào “Gia đình học tập, dòng họ học tập, cộng đồng học tập, đơn vị học tập”, những năm gần đây, Quảng Ninh còn tích cực xây dựng “Cộng đồng học tập” cấp xã, “thành phố học tập”, chú trọng tận dụng công nghệ thông tin vào việc học tập. Cuộc vận động toàn dân học tin học và ngoại ngữ cũng được nhân dân đón nhận, có kết quả khả quan. Hệ thống trung tâm học tập cộng đồng các xã, phường được duy trì, số người học tăng cao, thực hiện có hiệu quả phương châm “cần gì học nấy” gắn với kinh tế - xã hội, bồi dưỡng kỹ năng cho người học.

Chủ trương đa dạng hóa loại hình Quỹ khuyến học được thực hiện cũng nhận được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Việc tổ chức thường xuyên các lễ tuyên dương, trao học bổng cho học sinh, sinh viên hoàn cảnh khó khăn đạt thành tích xuất sắc trong học tập, rèn luyện đã làm tăng thêm giá trị, ý nghĩa và tác dụng giáo dục, lan tỏa ảnh hưởng mạnh mẽ trong các trường học.

Phong trào “Ba đỡ đầu” được tiếp tục duy trì, phát triển. Riêng năm 2019, toàn tỉnh có 2.876 học sinh được đỡ đầu với các hình thức và mức độ khác nhau; trong đó có 1.750 học sinh nghèo, 289 học sinh khuyết tật.

Để tiếp tục tạo chuyển biến trong xây dựng XHHT, HTSĐ, thời gian tới, Hội Khuyến học tỉnh sẽ tiếp tục giữ vững và phát huy cao hơn nữa những kết quả đã đạt được, thúc đẩy các phong trào của Hội phát triển mạnh mẽ, rộng khắp và vững chắc.

Chú trọng đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, thực hiện các giải pháp hữu hiệu trong việc đẩy mạnh học tập, đặc biệt là tự học trong người lớn, tập trung vào đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, trường học, doanh nghiệp, lực lượng vũ trang. Đẩy mạnh hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng XHHT đối với giáo dục trong nhà trường.

Lan Anh

Tin liên quan

 

.
.
.
.
.
.
.
.