Để Bộ Quy tắc ứng xử đi vào cuộc sống

Chủ Nhật, 02/08/2020, 09:57 [GMT+7]
.
.

Ngày 20/4/2020, UBND tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 1310/QĐ-UBND về việc ban hành Bộ quy tắc ứng xử trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Bộ Quy tắc ứng xử gồm 4 chương, 41 điều. Trong đó, nêu rõ các quy tắc về ứng xử trong gia đình, trong dòng họ, cộng đồng nơi cư trú, nơi công cộng và ứng xử trên mạng xã hội đối với các cá nhân, tổ chức, cơ quan, đơn vị.

Ngày 26/6/2020, UBND tỉnh Quảng Ninh tiếp tục ban hành Kế hoạch số 113/KH-UBND Triển khai thực hiện Bộ Quy tắc ứng xử trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Kế hoạch nêu rõ Bộ Quy tắc ứng xử trên địa bàn tỉnh phải được thực hiện thường xuyên, lâu dài và là cẩm nang hướng dẫn cách ứng xử trong gia đình, dòng họ, cộng đồng nơi cư trú, nơi công cộng, trên mạng xã hội; đưa vào cuộc sống các chuẩn mực giá trị đạo đức, văn hoá con người Quảng Ninh năng động, sáng tạo, hào sảng, văn minh, thân thiện. Qua đó góp phần xây dựng tỉnh Quảng Ninh hành chính minh bạch, kinh tế phát triển, văn hoá đặc sắc, xã hội văn minh và người dân hạnh phúc.

Thay đổi thái độ hành vi văn hoá, thói quen của mỗi người, nhất là của cộng đồng không phải một sớm, một chiều nên Kế hoạch đặt ra mục tiêu đến năm 2022 có ít nhất 80% cơ quan, đơn vị, trường học, địa phương, cơ sở kinh doanh du lịch, khu dân cư tiêu biểu xây dựng mô hình mẫu trong việc thực hiện Bộ Quy tắc. Giai đoạn 2023 -2025 con số trên là 100%.

Gia đình là nền tảng của các mối quan hệ ứng xử. Ảnh: tuyengiao.vn
Gia đình là nền tảng của các mối quan hệ ứng xử. Ảnh: tuyengiao.vn

Trên thực tế, những nội dung cơ bản của Bộ Quy tắc ứng xử trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, nhất là các quy định về ứng xử trong gia đình, dòng họ, làng bản, khu phố đều kế thừa từ những giá trị văn hoá truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam do cha ông truyền lại. Bởi vậy, nó vừa dễ với những ai đã có được môi trường giáo dục tốt từ gia đình đến xã hội, là những ứng xử thường ngày trong gia đình như mối quan hệ cha mẹ - con cái, anh chị – em, vợ - chồng, ông bà – cháu, gia đình – họ hàng; các mối quan hệ bạn bè, đồng nghiệp, du khách… nhưng nó khó với những ai có điều kiện ngược lại. Trong đó, mối quan hệ gia đình là cái gốc sẽ chi phối các mối quan hệ của mỗi cá nhân với xã hội, cộng đồng. Tất cả những mối quan hệ này được truyền đạt, “thấm” với mỗi người qua thực tế cuộc sống hàng ngày, qua sách vở, ca dao, truyền miệng và nhiều kênh thông tin khác.

Trên cơ sở đó, Bộ Quy tắc ứng xử có thể coi là sự khái quát lại những mối quan hệ tốt đẹp của người Việt giữa truyền thống và hiện đại, là sự tiếp nối của Nghị quyết số 33-NQ/TW Hội nghị lần thứ 9 ngày 9/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI về xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 9/3/2018 của Tỉnh ủy Quảng Ninh "Về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Quảng Ninh đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững", Chương trình “Nụ cười Hạ Long” triển khai từ năm 2014…

Để Bộ Quy tắc ứng xử đi vào cuộc sống phát huy hiệu quả như mục tiêu Kế hoạch đề ra cần nhiều yếu tố. Trong đó, công tác tuyên truyền để mỗi cá nhân đến cơ quan, đơn vị, trường học, doanh nghiệp, địa phương nắm được, vào cuộc triển khai giữ vai trò hàng đầu. Sự phát triển của công nghệ thông tin điện tử, mạng xã hội là sự hỗ trợ rất tốt để có thể tuyên truyền, phát động tới cộng đồng bằng nhiều hình thức. Từ nhận thức vai trò, ý nghĩa của Bộ Quy tắc, cần sự vào cuộc của các tổ chức, đoàn thể, chính quyền, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Bên cạnh đó, Bộ Quy tắc cũng cần được gắn vào các chương trình học tập của học sinh, sinh viên, các hội thi, hội diễn, phong trào, các hoạt động cụ thể của các cấp, các ngành, đơn vị, địa phương.

Những tháng đầu năm 2020, khi mà cả nước chung tay phòng chống đại dịch Covid -19, đã có rất nhiều hành vi ứng xử như ủng hộ gạo, tiền cho cơ quan đơn vị phòng chống dịch, chia sẻ lương thực, thực phẩm cho người nghèo, tặng khẩu trang, nước sát khuẩn miễn phí cho cộng đồng đã được xã hội ghi nhận, tôn vinh. Những hành vi đẹp đó cần tiếp tục được nhân lên.

Đại Dương

.
.
.
.
.
.
.
.