Xây dựng Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ thành trường chuẩn

Thứ Năm, 14/05/2020, 08:23 [GMT+7]
.
.

Thực hiện chủ trương tinh giản bộ máy, biên chế, bảo đảm sự tập trung thống nhất trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của tỉnh, năm 2015, Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ được thành lập trên cơ sở hợp nhất Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ, Trung tâm Giáo dục thường xuyên và Đào tạo cán bộ tỉnh, Trường Huấn luyện cán bộ Đoàn - Đội tỉnh.

Lớp cao cấp lý luận hành chính năm học 2018-2020 do Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Ninh phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức tại Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ.
Lớp cao cấp lý luận hành chính năm học 2018-2020 do Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Ninh phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức tại Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ.

Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ tỉnh Quảng Ninh là mô hình rất đặc thù so với hệ thống các trường chính trị trong cả nước. Việc hợp nhất 3 đơn vị đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của tỉnh để thành lập Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ là một chủ trương đúng đắn, là sự quan tâm đặc biệt của tỉnh đến công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nói chung, đối với Nhà trường nói riêng. Trong 5 năm qua, cán bộ, đảng viên Đảng bộ Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ đã có rất nhiều nỗ lực, cố gắng, đạt được nhiều kết quả tích cực.

Trong công tác chuyên môn, Nhà trường đã phát huy tốt vai trò tham mưu với tỉnh xây dựng nội dung, chương trình, đa dạng hóa các hình thức đào tạo, bồi dưỡng. Từ cán bộ đương chức, dự nguồn diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, cho đến đội ngũ cán bộ chuyên môn, nghiệp vụ, chủ chốt cấp phòng, cấp xã, thôn, bản…đều được quan tâm đào tạo, bồi dưỡng với những nội dung rất phong phú, đa dạng và thiết thực với yêu cầu, đòi hỏi của thực tiễn. Giai đoạn 2015-2020 đã mở trên 1.000 lớp với trên 70.000 lượt học viên. Phương pháp giảng dạy của đội ngũ giảng viên được quan tâm đổi mới với 100% các bài giảng, giáo án được cập nhật thường xuyên bảo đảm gắn lý luận với thực tiễn, phù hợp với người học. Trong mỗi buổi học, tiết học đều dành tối thiểu 25% thời lượng để tương tác, thảo luận, đưa các tình huống vào giải quyết… Hoạt động nghiên cứu khoa học được đẩy mạnh với trên 80 đề tài, sáng kiến cấp trường; 1 nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cấp tỉnh với Đề tài: “Thực trạng và giải pháp bồi dưỡng cho những người hoạt động không chuyên trách ở thôn, bản tại các xã khó khăn vùng biên giới, hải đảo của tỉnh Quảng Ninh”; tổ chức 8 hội thảo khoa học cấp trường; xuất bản 08 cuốn Thông tin lý luận và thực tiễn với 180 bài viết...

Đảng bộ Nhà trường đã lãnh đạo triển khai, thực hiện nghiêm chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về sắp xếp, tinh giản bộ máy, biên chế, nâng cao chất lượng đội ngũ. Trường là đơn vị đi đầu việc thực hiện Đề án 25, Nghị quyết số 19-NQ/TU của Tỉnh ủy, Quy định số 09-QĐi/TW (ngày 13/11/2018) của Ban Bí thư Trung ương Đảng với 2 lần sắp xếp lại tổ chức, bộ máy (năm 2015 và cuối năm 2018). Đến nay, số khoa, phòng, trung tâm được sắp xếp lại còn 7 đầu mối (giảm 3 đầu mối so với năm 2018); số CBCCVC, lao động có 80 người (giảm 20 biên chế, 5 lao động hợp đồng so với năm 2015); số lượng cán bộ lãnh đạo quản lý cấp phòng 22 người (giảm 9 người so với năm 2018). Tổ chức, bộ máy của Đảng bộ được kiện toàn, bổ sung kịp thời với 51 lượt điều động, bổ nhiệm, luân chuyển; 6 lượt rà soát, bổ sung, điều chỉnh quy hoạch cán bộ. Trong nhiệm kỳ có 2 đồng chí học và bảo vệ thành công luận án tiến sĩ, 13 đồng chí học thạc sĩ, 19 đồng chí học cao cấp lý luận chính trị, 13 đồng chí học trung cấp lý luận chính trị - hành chính, 195 lượt CBVC tham gia các lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ. Đến nay, Trường có 68/72 cán bộ, đảng viên có trình độ chuyên môn đại học trở lên; trong đó có 2 tiến sĩ, 46 thạc sĩ... Với chất lượng đội ngũ hiện nay, Nhà trường đã đáp ứng kịp thời yêu cầu, nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh.

Đảng bộ hết sức coi trọng quán triệt, triển khai các giải pháp tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đề cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu. Cán bộ, đảng viên đều nghiêm túc quán triệt, học tập các nghị quyết của Đảng. Các chi bộ duy trì sinh hoạt định kỳ, tăng cường sinh hoạt theo chuyên đề với số lượng từ 2-4 cuộc/chi bộ/năm. Công tác kiểm tra, giám sát được đẩy mạnh với gần 20 cuộc; làm tốt công tác giám sát thường xuyên, nhất là giám sát việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính gắn với xây dựng văn hóa trường Đảng, văn minh công sở, đạo đức công vụ… Với những nỗ lực đó, trong nhiệm qua, đội ngũ đảng viên của Nhà trường luôn giữ vững phẩm chất, tư cách, chưa có trường hợp nào vi phạm các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Trong những năm tới, yêu cầu, nhiệm vụ của tỉnh đang đặt ra rất nặng nề; cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang diễn ra rất mau chóng; tình hình thế giới, khu vực diễn biến rất phức tạp, khó lường… Bối cảnh đó, đòi hỏi đội ngũ CBCC của tỉnh phải được chăm lo đào tạo, bồi dưỡng một cách thường xuyên, phải được kịp thời cập nhật, trang bị những kiến thức mới và những kỹ năng công tác cơ bản.

Để hoàn thành được nhiệm vụ quan trọng này, Đảng bộ Nhà trường đặt ra mục tiêu tham mưu, đề xuất, triển khai mạnh mẽ các giải pháp xây dựng đạt các tiêu chí trường chính trị chuẩn theo quy định của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Trên cơ sở đó, Nhà trường phấn đấu đạt chuẩn về đội ngũ, chuẩn về chương trình và chuẩn về hệ thống cơ sở vật chất. Xây dựng khung chương trình đào tạo, bồi dưỡng cho tất cả các đối tượng, đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn hóa các chức danh CBCC; đồng thời đa dạng hóa các loại hình đào tạo, bồi dưỡng. Nội dung đào tạo, bồi dưỡng bảo đảm tính hiện đại, tính cập nhật, tính thực tiễn và đáp ứng thiết thực yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đảng bộ Nhà trường xác định tiếp tục đẩy mạnh các biện pháp đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong giảng dạy, học tập gắn với xây dựng văn hóa trường Đảng, văn hóa công sở, xây dựng Nhà trường trở thành môi trường tốt để rèn cán bộ. Tạo được phong trào nghiên cứu khoa học sôi nổi trong cán bộ, giảng viên, học viên nhằm đề xuất giải pháp cụ thể hóa các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng; củng cố, nâng cao chất lượng nội dung đào tạo, bồi dưỡng; tham mưu, đề xuất, cung cấp các căn cứ, cơ sở cho việc hoạch định chính sách, chủ trương, biện pháp lãnh đạo các lĩnh vực đời sống xã hội. Cùng với đó triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thực sự tiên phong, mẫu mực, tuyệt đối không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Huyền Thái (Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ)

.
.
.
.
.
.
.
.