TP Hạ Long: Nâng cao ý thức, trách nhiệm trong thực thi công vụ

Thứ Hai, 15/07/2019, 11:15 [GMT+7]
.
.

Chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công sở, đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ của CB,CC,VC TP Hạ Long đã trở thành việc làm thường xuyên, có hiệu ứng tích cực trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, nhất là liên quan đến giải quyết TTHC cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp.

Cán bộ, công chức tại Trung tâm Phục vụ HCC TP Hạ Long giải quyết TTHC của tổ chức, công dân.
CB,CC Trung tâm Phục vụ hành chính công TP Hạ Long luôn có thái độ làm việc thân thiện khi giải quyết TTHC của tổ chức, công dân.

TP Hạ Long hiện có 2.196 CC,VC làm việc trong các cơ quan, đơn vị của thành phố. Để đảm bảo mỗi CB,CC,VC là công bộc của nhân dân, thành phố đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc quán triệt, phổ biến chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền các quy định và nội dung liên quan đến kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ, văn hóa giao tiếp, quy tắc ứng xử đến từng CB,CC,VC, người lao động.

Đồng chí Trần Đức Lâm, Bí thư Thành ủy Hạ Long, cho biết: Trong rất nhiều các nghị quyết, văn bản chỉ đạo của cấp trên, Thành ủy đã nghiên cứu rất kỹ và định hướng tuyên truyền đến CB,CC,VC, người lao động về Quy định số 101-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng "Về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp"; Quyết định số 129/2007/QĐ-TTg "Ban hành Quy chế văn hóa công sở tại các cơ quan hành chính nhà nước"; Chỉ thị số 32/2006/CT-TTg "Về một số biện pháp cần làm ngay để chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính trong giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp"; Chỉ thị số 05/2008/CT-TTg "Về việc nâng cao hiệu quả sử dụng thời gian làm việc của cán bộ, công chức, viên chức nhà nước".

Cụ thể hóa các nghị quyết, văn bản chỉ đạo của cấp trên, UBND TP Hạ Long đã ban hành nhiều quyết định nhằm chấn chỉnh, nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với các cơ quan, đơn vị trực thuộc. Nổi bật là: Quyết định số 1692/2010/QĐ-UBND về ban hành Quy chế văn hóa công sở tại các phòng, ban, đơn vị và UBND các phường trực thuộc; Quyết định số 1479/2013/QĐ-UBND về ban hành Quy định xử lý trách nhiệm đối với CB,CC,VC và hợp đồng lao động làm công tác cấp giấy phép xây dựng và trật tự xây dựng đô thị; Quyết định số 994/2015/QĐ-UBND về ban hành Quy định xử lý trách nhiệm đối với CB,CC,VC trong thi hành nhiệm vụ, công vụ; Quyết định số 5128/2016/QĐ-UBND về ban hành Quy chế làm việc của UBND TP Hạ Long, nhiệm kỳ 2016-2021.

mm
Cơ quan kiểm tra, thanh tra thành phố thực hiện giám sát quá trình giải quyết TTHC của CB,CC bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại các phường trên địa bàn TP Hạ Long.

Bên cạnh đó, nhằm tạo bước chuyển biến về việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính và nâng cao ý thức trách nhiệm của đội ngũ CB,CC,VC, UBND TP Hạ Long yêu cầu các phòng, ban chuyên môn, đơn vị sự nghiệp trực thuộc chủ động rà soát lại các quy định chức năng, nhiệm vụ và quy chế làm việc của các đơn vị; xây dựng quy chế làm việc gắn với thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính. Thành phố quán triệt, trong thực thi nhiệm vụ, công vụ phải tuân thủ thứ bậc, kỷ cương và trật tự hành chính, đúng thẩm quyền; nghiêm túc thực hiện công việc, nhiệm vụ được giao, không để quá hạn, bỏ sót nhiệm vụ được phân công; không đùn đẩy trách nhiệm, không né tránh công việc; phải đeo thẻ CC,VC; không sử dụng thời gian làm việc để làm việc riêng; nghiêm cấm việc sử dụng rượu bia, đồ uống có cồn trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa của ngày làm việc, ngày trực…

Điển hình, tại Trung tâm Phục vụ hành chính công TP Hạ Long, CB,CC,VC đều đeo thẻ, mặc đồng phục, luôn có thái độ làm việc thân thiện khi tiếp nhận hồ sơ, giải quyết công việc. Bà Bùi Thị Hải, Giám đốc Trung tâm, cho biết: CB,CC được điều động, luân chuyển về làm việc tại đây là người có trình độ, năng lực chuyên môn tốt, đã được đơn vị chủ quản quán triệt tinh thần làm việc chung. Do đó, ai cũng có trách nhiệm với công việc chung, không lợi dụng chức năng, nhiệm vụ để gây nhũng nhiễu, phiền hà, trục lợi khi xử lý, giải quyết công việc liên quan đến người dân, doanh nghiệp.

Song song với quán triệt, phổ biến các chủ trương, nghị quyết, văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, UBND TP Hạ Long thường xuyên tổ chức các cuộc kiểm tra đột xuất việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính của CB,CC,VC. Thông qua các đợt kiểm tra đã kịp thời chấn chỉnh, xử lý nghiêm các cơ quan, đơn vị, CB,CC,VC vi phạm. Từ năm 2012 đến nay, UBND TP Hạ Long đã xử lý kỷ luật đối với 52 CB,CC,VC vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính công vụ. Qua đó, góp phần làm lành mạnh hóa môi trường làm việc công của các cơ quan, đơn vị, tạo tiền đề vững chắc hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Mạnh Trường

Tin liên quan

.
.
.
.
.
.
.
.