Phát triển con người Quảng Ninh toàn diện

Thứ Bảy, 08/12/2018, 15:16 [GMT+7]
.
.

Phát triển con người chính là quan điểm lấy con người làm trung tâm. Đó là phát triển của con người, vì con người và do con người.

Phát triển của con người cũng có nghĩa là đầu tư vào phát triển tiềm năng của con người như giáo dục, y tế, kỹ năng… để con người có thể làm việc một cách sáng tạo và có năng suất cao nhất. Phát triển do con người là hướng vào việc tạo cho con người có cơ hội tham gia vào mọi hoạt động của đời sống xã hội (kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội).

Như vậy, mục tiêu của sự phát triển không chỉ là phát triển xã hội mà chính là phát triển con người, là cần phải tạo ra một môi trường đảm bảo cho con người phát huy khả năng sáng tạo, được hưởng một cuộc sống khoẻ mạnh, được học hành, các quyền tự do chính trị, quyền con người và cá nhân được bảo đảm.

Xác định việc xây dựng con người trong giai đoạn mới với tư tưởng, đạo đức và lối sống lành mạnh là lĩnh vực then chốt, tỉnh Quảng Ninh đã và đang chú trọng thực hiện nhiệm vụ này. Trong suốt 15 năm qua, các phong trào thi đua yêu nước, hướng về cội nguồn như “Đền ơn đáp nghĩa”, “Xóa đói giảm nghèo”, “Giúp đỡ người tàn tật, trẻ em cơ nhỡ”, “Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo”… được phát động và tổ chức rộng khắp, được đông đảo nhân dân hưởng ứng nhiệt tình. Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái của con người Vùng mỏ ngày càng được khẳng định và phát huy, nhiều nét mới trong giá trị văn hóa và chuẩn mực đạo đức từng bước được hình thành. Ngày càng xuất hiện nhiều gương người tốt, việc tốt, nhiều điển hình tiên tiến.

Giáo viên Trường PTTH chuyên ban Cẩm Phả sinh hoạt chuyên đề Học tập theo tấm gương đạo đức Chủ tịch Hồ Chí Minh
Giáo viên Trường THPT Cẩm Phả sinh hoạt chuyên đề "Học Bác lòng ta trong sáng hơn".

Những năm qua, Quảng Ninh cũng là nơi sản sinh ra nhiều thế hệ văn nghệ sĩ được cả nước biết tên, có nhiều tác phẩm văn học nghệ thuật, mĩ thuật, nhiếp ảnh nổi bật, có giá trị tư tưởng và nghệ thuật cao. Bên cạnh đó, quán triệt sâu sắc việc xây dựng đời sống văn hóa và môi trường văn hóa là nhiệm vụ quan trọng, gắn với việc xây dựng con người phát triển toàn diện, các cấp ủy Đảng, chính quyền, cơ quan, đoàn thể, các địa phương trong tỉnh đã khuyến khích, tạo điều kiện cho nhân dân được tổ chức và tham gia sinh hoạt văn hóa cộng đồng, hình thành truyền thống xã hội tốt đẹp. Qua đó đã góp phần thiết thực vào đảm bảo an ninh, trật tự xã hội, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, giáo dục nhân cách, nâng cao mức hưởng thụ văn hóa trong nhân dân.

Cùng với đó, sự nghiệp giáo dục đào tạo của tỉnh ngày càng được quan tâm và coi trọng, truyền thống hiếu học được phát huy. Ngành Giáo dục - Đào tạo Quảng Ninh đã đạt được những kết quả nổi bật. Công tác phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, phổ cập THCS được củng cố vững chắc. Chất lượng dạy và học không ngừng được nâng lên, tỷ lệ học sinh trúng tuyển vào các trường đại học, cao đẳng năm sau cao hơn năm trước, kết quả thi học sinh giỏi tỉnh và toàn quốc đạt thành tích ngày càng cao. Phong trào khuyến học, khuyến tài phát triển mạnh mẽ. Hệ thống thông tin, báo chí ngày càng phát triển, đáp ứng yêu cầu. Tỉnh đã xác định việc xây dựng đạo đức, nhân cách, lối sống con người Quảng Ninh, với nhiều giải pháp đồng bộ, tỉnh tạo được sự đột phá, chuyển biến rõ nét từ đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức Nhà nước, đặc biệt là cán bộ chủ chốt các cấp làm nòng cốt, gương mẫu, đi đầu tạo sự lan tỏa trong cả hệ thống chính trị và nhân dân toàn tỉnh. Đầu tư xây dựng và phát huy tối đa hiệu quả các thiết chế văn hóa, thể thao nhằm đáp ứng đời sống tinh thần, phát triển thể chất cho người dân.

Có thể khẳng định, trong thời gian vừa qua tỉnh Quảng Ninh đã đạt được nhiều kết quả thiết thực về xây dựng môi trường văn hóa. Việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện môi trường văn hóa là một nhân tố quyết định để nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân, làm cho nền tảng tinh thần của chế độ, của xã hội nước ta ngày càng vững chắc, góp phần giữ vững độc lập, thống nhất, thúc đẩy nhanh quá trình phát triển đất nước.

                                                                                                Thanh Phong

 

.
.
.
.
.
.
.
.