Đề án Vị trí việc làm: Tinh gọn bộ máy, công việc hiệu quả

Thứ Năm, 26/07/2018, 15:50 [GMT+7]
.
.

Căn cứ Nghị định số 36/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 của Chính phủ về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức, Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 8/5/2012 của Chính phủ về xác định vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập và Thông tư số 14/2012 của Bộ Nội vụ, từ năm 2013 tỉnh Quảng Ninh đã tích cực triển khai thực hiện việc xây dựng Đề án Vị trí việc làm trong các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

Qua đó, nhằm làm rõ từng công việc, nhóm công việc, thực trạng đội ngũ viên chức, yếu tố ảnh hưởng đến vị trí việc làm; xác định danh mục vị trí việc làm cần thiết trong đơn vị, chọn đúng người, đúng việc và là cơ sở để thực hiện tinh giản biên chế theo tinh thần Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị ngày 17/4/2015 về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh do đồng chí Nguyễn Đức Thành, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã có buổi giám sát việc thực hiện chế độ chính sách đối với viên chức, người lao động tại các đơn vị sự nghiệp công lập gắn với rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy, biên chế; chấm dứt tình trạng hợp đồng lao động sai nguyên tắc tại TX Quảng Yên.
Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách đối với viên chức, người lao động tại các đơn vị sự nghiệp công lập gắn với rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy, biên chế tại TX Quảng Yên. Ảnh: Nguyễn Chiến

Ngay trong năm 2013, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 3241/KH-UBND ngày 25/6/2013 về xây dựng Đề án Vị trí việc làm, biên chế và cơ cấu ngạch công chức, viên chức theo chức danh nghề nghiệp; Quyết định số 2131/QĐ-UBND ngày 20/8/2013 về việc thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án Vị trí việc làm tỉnh và chỉ đạo triển khai thực hiện đối với 100% các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh. Thực hiện kế hoạch của tỉnh, Sở Nội vụ đã tích cực triển khai, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng đề án, tổng hợp thành đề án chung của tỉnh, tham mưu UBND tỉnh báo cáo Bộ Nội vụ. Tiếp đó, đến năm 2015, UBND tỉnh ban hành quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo và yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục triển khai việc sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện Đề án Vị trí việc làm. Bởi lẽ, ở thời điểm này do việc kiện toàn, tinh gọn tổ chức bộ máy các cơ quan chuyên môn, chuyển đổi mô hình hoạt động một số đơn vị sự nghiệp nên Đề án Vị trí việc làm của các cơ quan, đơn vị, địa phương và đề án chung của tỉnh cần có sự điều chỉnh, thay đổi để phù hợp với quy định hiện hành, tình hình thực tiễn của tỉnh.

Ngày 31/12/2015, Bộ Nội vụ ban hành Quyết định số 2072/QĐ-BNV về việc phê duyệt danh mục vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính của tỉnh Quảng Ninh. Theo đó, Bộ Nội vụ phê duyệt khung danh mục 328 vị trí việc làm trong hệ thống các cơ quan, tổ chức hành chính và danh mục các vị trí việc làm trong từng cơ quan, tổ chức hành chính của tỉnh. Căn cứ quyết định của Bộ Nội vụ, UBND tỉnh đã hoàn thiện các nội dung của Đề án Vị trí việc làm để làm cơ sở cho việc tuyển dụng, sử dụng, quản lý công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính thuộc phạm vi quản lý. Đồng thời, chỉ đạo các cơ quan, tổ chức hành chính thuộc phạm vi quản lý thực hiện tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức theo vị trí việc làm, tiêu chuẩn ngạch công chức tối thiểu tương ứng đã được Bộ Nội vụ phê duyệt.

Đến nay, UBND tỉnh đã quyết định phê duyệt danh mục vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức, trình độ chuyên môn và bản mô tả công việc, khung năng lực của từng vị trí việc làm của tất cả các cơ quan hành chính thuộc tỉnh, gồm: 14 địa phương, 24 cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh. Cùng với đó, UBND tỉnh cũng phê duyệt danh mục vị trí việc làm của các đơn vị sự nghiệp tự chủ 100% kinh phí chi thường xuyên thuộc các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố. Hiện chỉ còn các đơn vị thuộc 3 địa phương Uông Bí, Quảng Yên, Hoành Bồ và Nhà khách thuộc Văn phòng UBND tỉnh đang tiếp tục hoàn thiện Đề án Vị trí việc làm để trình UBND tỉnh phê duyệt danh mục vị trí việc làm.

Đối với các đơn vị sự nghiệp chưa tự chủ kinh phí chi thường xuyên, UBND tỉnh đã ban hành quyết định phê duyệt danh mục vị trí việc làm của 8 đơn vị trực thuộc UBND các huyện, thị xã, thành phố, gồm: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất; trung tâm giáo dục nghề nghiệp và giáo dục thường xuyên; trung tâm dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp; đội kiểm tra trật tự đô thị và môi trường; trung tâm truyền thông và văn hóa; trường mầm non; trường tiểu học; trường trung học cơ sở. Sau khi phê duyệt, đề án được áp dụng cho 632 đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND cấp huyện, gồm: 562 trường học từ mầm non đến trung học cơ sở, 70 đơn vị sự nghiệp khác. Đến thời điểm này, còn một số đơn vị sự nghiệp đang tiếp tục hoàn thiện Đề án Vị trí việc làm để trình UBND tỉnh phê duyệt danh mục vị trí việc làm như: Sở Giáo dục và Đào tạo (khối trường trung học phổ thông), Trường Cao đẳng nghề Việt - Hàn.

Hiện các đơn vị đã được phê duyệt danh mục vị trí việc làm cũng đang tiếp tục xây dựng, hoàn thiện bản mô tả công việc, khung năng lực theo quy định.

Thực tế cho thấy, việc xây dựng Đề án Vị trí việc làm là cơ hội giúp các đơn vị rà soát lại tổ chức bộ máy, đội ngũ viên chức và xác định từng vị trí trong tổ chức gắn với việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của đơn vị. Đây cũng là nhiệm vụ quan trọng nhằm đảm bảo thực hiện chủ trương của Đảng về rà soát, làm rõ chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, tổ chức, đơn vị; xây dựng tổ chức bộ máy tinh gọn, phù hợp, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả.

Bảo Bình

.
.
.
.
.
.
.
.