Rà soát, đánh giá thực trạng đầu tư, quản lý cơ sở vật chất giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông

Thứ Hai, 08/05/2017, 08:25 [GMT+7]
.
.

UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 3067/UBND-GD về tăng cường mạng lưới, cơ sở vật chất giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thị xã, thành phố, sở, ban, ngành liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền quản lý đối với các cơ sở giáo dục rà soát, đánh giá quy mô, mạng lưới trường, lớp học; thực trạng đầu tư và quản lý cơ sở vật chất giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông. Đồng thời phải xây dựng phương án giải quyết các khó khăn, vướng mắc đảm bảo đúng quy định, quy hoạch và phù hợp thực tiễn của địa phương cũng như đề xuất những nội dung thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh.

UBND các địa phương có trách nhiệm báo cáo kết quả đối với các cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền quản lý qua Sở Giáo dục và Đào tạo trước ngày 10-5 để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 18-5-2017.

Thái Bình

.
.
.
.
.
.
.
.