Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy: Hội nghị cán bộ, công chức năm 2017 và tổng kết công tác Đảng bộ năm 2016

Thứ Tư, 11/01/2017, 18:41 [GMT+7]
.
.

Ngày 11/1, tại TP Hạ Long, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị cán bộ, công chức năm 2017 và tổng kết công tác Đảng năm 2016.

Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.

Năm 2017, bám sát sự chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy sẽ tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, chủ động triển khai đồng bộ các nhiệm vụ chính trị của địa phương, của ngành Tuyên giáo. Trong đó, tập trung triển khai thực hiện chủ đề công tác năm 2017 của BCH Đảng bộ tỉnh: “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh”; đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) gắn với triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; chủ động tuyên truyền thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, của tỉnh Quảng Ninh về hội nhập, phát triển kinh tế - xã hội, chính trị, văn hóa, quốc phòng, an ninh...

Đặc biệt, quan tâm nâng cao hơn nữa chất lượng tham mưu công tác tuyên giáo cho cấp ủy; chỉ đạo cán bộ theo dõi địa phương tăng cường nắm tình hình hoạt động tuyên giáo địa phương cũng như những vấn đề nổi cộm về kinh tế-xã hội, an ninh-quốc phòng; tăng cường tổng hợp thông tin báo chí, dư luận xã hội hàng tuần báo cáo Thường trực Tỉnh ủy kịp thời. Đồng thời, đẩy mạnh giáo dục chính, tư tưởng, đạo đức lối sống trong cán bộ, đảng viên; củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy và xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo. Qua đó, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị vào công tác tuyên truyền, giáo dục góp phần đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đi vào cuộc sống.

Đồng chí Cao Tường Huy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh năm 2016.
Đồng chí Cao Tường Huy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh năm 2016.

Hội nghị cũng báo cáo kết quả công tác công đoàn, công khai tài chính năm 2016; báo cáo kết quả của Ban Thanh tra Nhân dân, thảo luận, thông qua một số điểm sửa đổi Quy chế cơ quan và bầu Ban Thanh tra Nhân dân cơ quan Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2017-2018.

Phạm Dung

.
.
.
.
.
.
.
.