Chỉ đạo thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở

Thứ Ba, 12/06/2012, 04:56 [GMT+7]
.
.

Xây dựng thoả ước lao động tập thể (TƯLĐTT) góp phần thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở (QCDCCS) là việc làm quan trọng, cần thiết trong mỗi cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nhằm đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của NLĐ, xây dựng mối quan hệ lao động hài hoà, hợp tác trong doanh nghiệp, phát huy vai trò của tổ chức công đoàn. Tuy nhiên, không hẳn tất cả các đơn vị thực hiện QCDCCS đều đảm bảo tốt quyền lợi cho NLĐ, tạo được mối quan hệ hài hoà trong doanh nghiệp. Bởi, không ít đơn vị chỉ tiến hành tổ chức hội nghị CBCC, đại hội CNVC, hội nghị NLĐ mang tính hình thức.

Nhằm tránh bệnh hình thức trong việc thực hiện QCDCCS, ngay từ đầu năm 2012, LĐLĐ tỉnh đã chỉ đạo công đoàn các cấp phối hợp tổ chức thực hiện QCDC, hội nghị CBCC, đại hội CNVC, hội nghị NLĐ; chỉ đạo công đoàn cấp trên cơ sở phối hợp với chuyên môn tổ chức tuyên truyền, phổ biến quy định của Chính phủ về thực hiện QCDCCS đến giám đốc, chủ tịch công đoàn các công ty cổ phần, công ty TNHH, các cơ quan, doanh nghiệp nhà nước.

Qua khảo sát và báo cáo của các cấp công đoàn trong tỉnh, từ đầu năm 2012 đến nay, đã có 474/474 cơ quan, đơn vị hoàn thành việc tổ chức hội nghị CBCC. Thực hiện Nghị định 87, đã có 335/417 (80,3%) công ty cổ phần, công ty TNHH tổ chức hội nghị NLĐ (tăng 3,3% so cùng kỳ năm 2011, vượt 10,3% chỉ tiêu kế hoạch năm 2012). Việc tổ chức đại hội CNVC, hội nghị CBCC, hội nghị NLĐ ở cơ sở 6 tháng đầu năm 2012 đã có những chuyển biến tích cực, về số lượng tăng 3,3% so cùng kỳ năm 2011; về chất lượng, nhiều công ty nhà nước, công ty TNHH MTV, công ty cổ phần có trên 50% vốn sở hữu của nhà nước và cơ quan hành chính sự nghiệp đã tổ chức đại hội, hội nghị theo đúng trình tự hướng dẫn của LĐLĐ tỉnh. Chương trình đại hội CNVC, hội nghị NLĐ, hội nghị CBCC đảm bảo theo hướng dẫn. Các đại hội, hội nghị đã tập trung đánh giá kết quả đạt được trong năm và thảo luận xây dựng kế hoạch SXKD của doanh nghiệp, các biện pháp nâng cao đời sống NLĐ; tham gia xây dựng, bổ sung, sửa đổi nội quy, quy chế, TƯLĐTT. Đặc biệt, hoạt động đối thoại giữa giám đốc với NLĐ được tăng cường, NLĐ có điều kiện sẻ chia khó khăn với doanh nghiệp, cùng nhau chung tay tháo gỡ khó khăn trong SXKD. Thông qua đối thoại, quyền dân chủ của CNLĐ được phát huy và tham gia nhiều ý kiến hay, sáng kiến có giá trị giúp các doanh nghiệp đẩy lùi khó khăn, ổn định sản xuất. Nhiều ý kiến, kiến nghị đã được giám đốc doanh nghiệp trả lời công khai. Sau khi tổ chức đại hội, hội nghị, các doanh nghiệp, cơ quan đã tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết đạt được nhiều kết quả.

Hội nghị học tập các bài chính trị cơ bản và tuyên truyền tư vấn pháp luật lao động cho công nhân tại Công ty TNHH  Everbest Việt Nam.
Hội nghị học tập các bài chính trị cơ bản và tuyên truyền tư vấn pháp luật lao động cho công nhân tại Công ty TNHH Everbest Việt Nam.
Hướng tới Đại hội Công đoàn Quảng Ninh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2013-2018, với phương châm hướng về cơ sở, các cấp công đoàn đang tích cực chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng cho người lao động (NLĐ), 6 tháng đầu năm 2012, dưới sự chỉ đạo của LĐLĐ tỉnh, phong trào CNVC-LĐ, hoạt động công đoàn đã đạt được nhiều thành tích nổi bật để chào mừng đại hội công đoàn các cấp.

Tuy nhiên, việc thực hiện QCDCCS ở một số doanh nghiệp, cơ quan chưa được quan tâm, còn nặng hình thức. Nội dung đại hội, hội nghị chuẩn bị sơ sài, chưa bám sát các quy định pháp luật hiện hành và yêu cầu thực tế nên hiệu quả thấp. Nội dung QCDC ở một số doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị còn rập khuôn, chưa cụ thể hoá vào thực tế của đơn vị mình. Vấn đề công khai tài chính, bỏ phiếu thăm dò tín nhiệm cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý điều hành ít được thực hiện. Việc chỉ đạo xây dựng và thực hiện QCDC theo còn nhiều bất cập, triển khai chậm, có nơi còn đang chỉ đạo làm điểm chưa triển khai diện rộng. Việc tổ chức hội nghị CBCC các phường, xã, thị trấn còn bất cập, lúng túng, một số nơi chưa rõ nội dung; hoạt động của ban thanh tra nhân dân ở một số nơi còn chưa rõ nét.

Việc phối hợp giữa giám đốc doanh nghiệp với ban chấp hành công đoàn cơ sở để xây dựng kế hoạch và phân công chuẩn bị báo cáo, dự thảo mới hoặc sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định, TƯLĐTT chưa thực sự chặt chẽ. NLĐ tham gia ý kiến xây dựng quy chế, quy định còn hạn chế, việc tổng hợp giải đáp kiến nghị của một số chủ doanh nghiệp chưa đáp ứng được mong muốn của NLĐ; đối thoại trong hội nghị NLĐ và đại hội CNVC chưa nhiều. Ở một số doanh nghiệp, CNLĐ chưa nhận thức đầy đủ việc tham gia ý kiến xây dựng và triển khai QCDC, nên kết quả thực hiện còn hạn chế. Trong công tác chỉ đạo hội nghị CNVC, hội nghị NLĐ, triển khai nghị quyết đại hội CNVC, nghị quyết hội nghị NLĐ và TƯLĐTT, ở một số nơi sự phối hợp giữa chuyên môn và công đoàn chưa thường xuyên và chặt chẽ. Thiếu kiểm tra đôn đốc và xử lý chưa nghiêm những đơn vị không chấp hành quy định về QCDC dẫn đến quyền dân chủ của CNLĐ ở một số cơ sở còn hạn chế.

Theo ông Trịnh Hoài Ân, Trưởng Ban Chính sách pháp luật (LĐLĐ tỉnh) để thực hiện QCDC theo đúng quy định pháp luật, LĐLĐ tỉnh đã tích cực tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thực hiện QCDCCS, pháp luật về lao động và công đoàn trong CNVC-LĐ theo hướng đa dạng hoá hình thức, hướng tới cơ sở và sát với từng đối tượng. Trong đó, tập trung vào NLĐ trong các doanh nghiệp dân doanh, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và CNVC-LĐ trẻ; xử lý nghiêm khắc những hành vi vi phạm pháp luật lao động, QCDCCS góp phần giữ vững trật tự, kỷ cương. Bên cạnh đó, LĐLĐ tỉnh đã chủ động phối hợp với UBND tỉnh để chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp về thực hiện QCDC, xây dựng mối quan hệ lao động hài hoà, ổn định và tiến bộ tại doanh nghiệp thông qua việc thương lượng, ký kết và thực hiện TƯLĐTT. LĐLĐ tỉnh đã kiến nghị với Tổng LĐLĐ Việt Nam, đề nghị với Nhà nước sớm luật hoá thực hiện QCDCCS ở các loại hình doanh nghiệp, có chế tài xử lý đủ mạnh trong việc xử lý vi phạm về QCDCCS và cả việc trì hoãn thành lập CĐCS; xây dựng cơ chế pháp lý rõ ràng cho việc kiểm tra, giám sát và phản biện xã hội của Công đoàn và CNVC-LĐ đối với thực hiện QCDC ở cơ sở và thực hiện các quy định của pháp luật. LĐLĐ tỉnh cũng đã phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra định kỳ và đột xuất, đôn đốc và hướng dẫn các doanh nghiệp trong việc thực hiện quy định về QCDC.

Thanh Hằng

.
.
.
.
.
.
.
.