.

Hiệu quả công tác kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật

Cập nhật lúc 05:47, Thứ Tư, 18/01/2012 (GMT+7)

Trong năm qua, Sở Tư pháp đã làm tốt việc tham mưu giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (QPPL), phổ biến giáo dục pháp luật, thi hành án dân sự, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, hoà giải ở cơ sở... Trong đó công tác kiểm tra, rà soát, thẩm định văn bản QPPL là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của ngành, đã đạt được những thành tích nổi bật.

Công tác này năm qua được ngành Tư pháp tiến hành thường xuyên, nhằm phát hiện những văn bản chưa phù hợp để kịp thời huỷ bỏ, đình chỉ việc thi hành, đảm bảo tính hợp pháp, thống nhất của văn bản QPPL được ban hành tại địa phương. Qua đó giúp cho các sở, ngành, địa phương kịp thời sửa chữa, khắc phục, góp phần tích cực vào chương trình cải cách hành chính trên địa bàn. Sở Tư pháp đã tiến hành kiểm tra 300 văn bản của HĐND, UBND tỉnh, trong đó có 50 văn bản QPPL; 79 văn bản QPPL của HĐND và UBND cấp huyện. Qua kiểm tra đã phát hiện 5 văn bản QPPL có nội dung chưa phù hợp với quy định của pháp luật về nội dung, thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản; Sở đã kịp thời kiến nghị cơ quan ban hành văn bản khắc phục, xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Bên cạnh đó các phòng tư pháp ở các huyện tiến hành kiểm tra 176 văn bản QPPL của HĐND và UBND cấp huyện; 505 văn bản QPPL của HĐND và UBND cấp xã.

Một buổi tập huấn nghiệp vụ về công tác thẩm định, kiểm tra, rà soát văn bản do Sở Tư pháp tổ chức.
Một buổi tập huấn nghiệp vụ về công tác thẩm định, kiểm tra, rà soát văn bản do Sở Tư pháp tổ chức.

Hàng năm, Sở Tư pháp đều xây dựng kế hoạch triển khai công tác rà soát văn bản nhằm đạt kết quả cao nhất. Qua mỗi đợt rà soát đều có thông báo kết luận tại mỗi đơn vị được rà soát, trong đó nêu rõ các văn bản chưa phù hợp, đề nghị đơn vị tự xử lý, khắc phục và báo cáo kết quả thực hiện. Nhờ vậy, hiệu quả công tác rà soát văn bản được nâng lên, góp phần đưa công tác xây dựng, ban hành văn bản tại các đơn vị, địa phương ngày một tốt hơn. Thực hiện kế hoạch kiểm tra, rà soát văn bản QPPL của UBND tỉnh năm 2011, Sở đã tiến hành rà soát 90.193 văn bản tại 6 đơn vị, trong đó có 35 văn bản QPPL, còn lại là văn bản hành chính. Qua công tác rà soát đã phát hiện 100 văn bản (có 7 văn bản QPPL) chưa phù hợp, về căn cứ pháp lý, thẩm quyền ban hành, nội dung, thể thức và kỹ thuật trình bày; Sở đã có thông báo yêu cầu các đơn vị khắc phục, xử lý theo quy định.

Trong năm qua, Sở còn phối hợp với các sở, ngành, địa phương hoàn thành hai chuyên đề với tổng số 598 văn bản QPPL được rà soát là: rà soát văn bản QPPL liên quan đến quyền cơ bản của công dân, đảm bảo trật tự an toàn cho nhân dân và các hoạt động kinh tế trên biển đảo; rà soát văn bản QPPL ở địa phương đảm bảo phù hợp với các cam kết gia nhập WTO của Việt Nam. Sở đã trình UBND tỉnh ban hành 5 văn bản QPPL; các phòng tư pháp cấp huyện trình UBND cùng cấp ban hành 66 văn bản QPPL.

Sở cũng tiến hành thẩm định 88 dự thảo văn bản QPPL, cấp huyện thẩm định 96 dự thảo văn bản QPPL, cấp xã tham gia đóng góp ý kiến vào 114 dự thảo văn bản. Qua đó, chất lượng công tác thẩm định ngày càng được nâng cao, nội dung thẩm định đã có sự chú trọng đánh giá đến tác động xã hội của văn bản, các ý kiến thẩm định đã được các cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp thu và đánh giá cao. Nhờ vậy, vai trò của các cơ quan tư pháp ngày càng được khẳng định và thực sự trở thành cơ quan tham mưu đắc lực cho các cấp chính quyền địa phương trong lĩnh vực xây dựng thể chế, ban hành văn bản đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, đồng bộ và khả thi của văn bản.

Bên cạnh đó, công tác theo dõi thi hành pháp luật được chủ động thực hiện theo Thông tư số 3 của Bộ Tư pháp về “Hướng dẫn triển khai công tác theo dõi và thi hành pháp luật”. Sở đã xây dựng đề cương và mẫu phiếu thực hiện điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật; đồng thời thực hiện công tác điều tra khảo sát thi hành pháp luật và hỗ trợ pháp lý tại 14 doanh nghiệp và hai địa phương cấp huyện đạt hiệu quả cao.

Trong năm qua, các cơ quan tư pháp từ tỉnh đến cơ sở luôn quan tâm và tăng cường nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, đổi mới tác phong làm việc của cán bộ, công chức khi giải quyết công việc cho nhân dân. Đồng thời tập trung rà soát, loại bỏ các khâu trung gian, thủ tục chồng chéo, đẩy mạnh việc kiểm tra, rà soát văn bản nhằm nâng cao hoạt động cải cách tư pháp, cải cách hành chính, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của ngành Tư pháp tỉnh. Năm 2012, Sở Tư pháp tập trung nâng cao chất lượng, đẩy nhanh tiến độ thẩm định các văn bản QPPL, thẩm định kịp thời 100% các dự thảo văn bản QPPL do các đơn vị soạn thảo gửi đến trước khi trình UBND cùng cấp ban hành; thực hiện tốt công  tác kiểm tra văn bản QPPL theo Nghị định 40 của Chính phủ và Thông tư số 20 của Bộ Tư pháp. Qua đó kịp thời phát hiện văn bản có dấu hiệu trái pháp luật để kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định.

Yên Thanh

,
.
.
.
.
.