Những chiếu chèo giữ hồn quê lúa

Vựa lúa Đông Triều lâu nay nổi tiếng với các chiếu chèo. Sau mỗi giờ canh tác vất vả, những người nông dân chất phát lại cùng nhau rộn ràng cất lên những làn điệu chèo.

.
.
    .
.
.
.
.
.
.