Hãy giữ lấy làn điệu Sán Cố

Sán cố là một làn điệu dân ca của các dân tộc thiểu số ở biên giới phía Bắc.

.
.
    .
.
.
.
.
.
.