Xây dựng đời sống văn hóa trong CNVCLĐ

Thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" giai đoạn 2000-2020, các cấp công đoàn trên địa bàn tỉnh đã có nhiều mô hình sáng tạo, hiệu quả được triển khai đồng bộ, tạo lập môi trường lao động, học tập, sinh hoạt, đời sống văn hóa lành mạnh cho CNVCLĐ.

.
.
    .
.
.
.
.
.
.