UBND tỉnh ban hành quy chế xét tặng "Giải thưởng Văn nghệ Hạ Long"

UBND tỉnh vừa ban hành Quy chế xét tặng "Giải thưởng Văn nghệ Hạ Long" lần thứ IX giai đoạn 2015-2020.

.
.
    .
.
.
.
.
.
.