Sức bật của một phong trào

Trong những năm qua, huyện Hoành Bồ đã đẩy mạnh xây dựng đời sống văn hoá ở cơ sở, nhất là thực hiện có hiệu quả phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" bằng nhiều cách làm hay, gắn liền với nhu cầu thực tế của quần chúng nhân dân. Nhờ đó, đời sống văn hoá tinh thần và tình đoàn kết trong cộng đồng dân cư trên địa bàn huyện không ngừng được nâng cao.

.
.
.
.
.
  • Xây dựng làng, khu phố văn hoá: Vững nền tảng, mạnh phong trào Xây dựng làng, khu phố văn hoá: Vững nền tảng, mạnh phong trào
    13:36 | 12/08/2016

    Xây dựng làng văn hóa, khu phố văn hoá là hoạt động có vai trò nòng cốt khi thực hiện phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá. Với gần 20 năm triển khai thực hiện phong trào, các địa phương của tỉnh nối tiếp xây dựng làng văn hóa, khu phố văn hoá theo Nghị quyết 05 ngày 25-5-2011 của BTV Tỉnh uỷ về một số chủ trương, giải pháp phát triển sự nghiệp văn hoá, thể thao tỉnh Quảng Ninh, giai đoạn 2011-2015 khi đã có nền tảng khá vững vàng...

    .
.
.
.
.