Xây dựng và phát triển văn hóa, con người ở Móng Cái

Thứ Bảy, 18/05/2019, 07:45 [GMT+7]
.
.

Những năm qua, cùng với những chiến lược chung để phát triển về kinh tế, văn hoá, xã hội, TP Móng Cái luôn chú trọng việc xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững theo tinh thần Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương và Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 09/3/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động

Từ những Nghị quyết của Trung ương và của tỉnh, Ban Thường vụ Thành ủy Móng Cái đã đề ra Chương trình hành động, tập trung chỉ đạo, tạo sự thống nhất về hành động của cán bộ, đảng viên, nhân dân các dân tộc thành phố, quyết tâm đưa nội dung Nghị quyết số 33-NQ/TW vào cuộc sống, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

ghhj
Giao lưu, hát đối trên sông Bắc Luân, TP Móng Cái. Ảnh: Thái Cảnh

Hằng năm, từ thành phố đến các xã, phường đều có kế hoạch đẩy mạnh các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao; quy hoạch và đầu tư xây dựng, nâng cấp các nhà văn hóa; kiện toàn đội ngũ cán bộ văn hoá, thể thao; chú trọng công tác bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa trên địa bàn.

Công tác triển khai được thành phố thực hiện bài bản, nghiêm túc, đã tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên và nhân dân, tạo tiền đề để phát huy vai trò tích cực của các tổ chức, cá nhân và các lực lượng xã hội trong xây dựng và phát triển văn hóa, con người trong thời kỳ mới.

Những thành quả nổi bật

Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW và 1 năm thực hiện Nghị quyết số 11- NQ/TU, Móng Cái đã đạt được những kết quả nổi bật. Thành phố xây dựng và triển khai Bộ Quy tắc ứng xử "Người Móng Cái thân thiện"; chỉ đạo ngành Giáo dục nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, chú trọng giáo dục đạo đức công dân, giáo dục truyền thống lịch sử trong cán bộ, đảng viên, hội viên các đoàn thể quần chúng.

Phong trào luyện tập TDTT phát triển mạnh: Tỷ lệ dân số thường xuyên luyện tập TDTT từ năm 2014 đến nay luôn đạt trên 60%; 100% số trường học thực hiện giáo dục thể chất; nhiều câu lạc bộ TDTT được hình thành, tạo điều kiện cho mọi người tham gia tập luyện, phát triển phong trào ngày càng rộng khắp.

Các CLB, mô hình hoạt động được MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội triển khai có hiệu quả, như: “Dân vận khéo”, “Ngày chủ nhật xanh”, “Toàn dân xây dựng xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”... Đến năm 2018, thành phố có 100/101 thôn, khu đạt danh hiệu “Thôn, khu phố văn hóa”; 8/17 phường, xã được công nhận danh hiệu “Phường, xã văn hoá”; 48/87 cơ quan, đơn vị đạt danh hiệu “Cơ quan văn hóa”. Nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội được duy trì; công tác quản lý, tổ chức lễ hội, lễ kỷ niệm đảm bảo yêu cầu trang trọng, tiết kiệm, văn minh, giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

rgts
Phong trào luyện tập TDTT quần chúng trên địa bàn TP Móng Cái phát triển mạnh. Ảnh: Thu Hằng (CTV)

Thành phố có gần 20 dự án trùng tu, tôn tạo, phục hồi di tích được triển khai với tổng kinh phí trên 100 tỷ đồng. Thành phố thực hiện tốt việc quản lý, duy trì hoạt động của 7 lễ hội truyền thống, trong đó có lễ tế Xã Tắc và Lễ hội đền Xã Tắc, đáp ứng nhu cầu của nhân dân trên địa bàn.

Là địa bàn giáp biên với nước bạn Trung Quốc, thành phố thường xuyên duy trì các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, TDTT thường niên với TP Đông Hưng (Quảng Tây, Trung Quốc), như: Giao lưu hát đối trên sông; bóng đá Tết Nguyên tiêu; thực hiện tốt các giải pháp hội nhập, giao lưu quốc tế trên lĩnh vực văn hóa.

Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, nhiều giá trị tốt đẹp về văn hóa và con người ở địa đầu Tổ quốc được nâng cao, ngày càng thấm sâu vào đời sống, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần của nhân dân.


                                                                           Đặng Thị Thúy (Ban Tuyên giáo Thành ủy Móng Cái)

.
.
.
.
.
.
.
.