Đưa công nhân tỉnh ngoài trở lại Quảng Ninh làm việc

.
Video: 23/02/2021 16:06
.
.

Thực hiện các chỉ đạo, hướng dẫn của tỉnh về việc hỗ trợ đưa công nhân tỉnh ngoài trở lại Quảng Ninh làm việc, các đơn vị đã thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch.

.
.
.
.