Nông dân Quảng Yên phấn khởi được mùa

.
Video: 14/11/2020 13:41
.
.

Vụ mùa năm nay TX Quảng Yên gieo cấy trên 3900 hecta lúa, chủ yếu là các giống lúa cho năng suất chất lượng cao.

.
.
.
.