Ba Chẽ hướng tới phát triển du lịch

.
Video: 19/11/2020 15:28
.
.

Những năm gần đây, Ba Chẽ tập trung triển khai nhiều giải pháp, nhằm bảo tồn văn hóa và phát triển tiềm năng thế mạnh của địa phương, thúc đẩy phát triển du lịch, góp phần nâng cao đời sống người dân.

.
.
.
.