Quảng Ninh: Khai thác hiệu quả các thiết chế văn hóa, thể thao

.
Video: 15/09/2020 17:05
.
.

Trong những năm qua, hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao trên địa bàn tỉnh đã nhận được sự đồng thuận, chung tay góp sức của nhân dân, từ đó số lượng và chất lượng ngày càng được nâng cao.

.
.
.
.