Xây dựng Đại học Hạ Long trở thành đô thị đại học

.
Video: 24/08/2020 17:07
.
.

Với sứ mệnh trở thành trung tâm thu hút đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, phục vụ đắc lực sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và khu vực, trong những năm qua, trường Đại học Hạ Long đã được tỉnh quan tâm, dành nhiều cơ chế, chính sách thu hút đội ngũ giảng viên, sinh viên chất lượng cao cũng như nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất theo mô hình đô thị đại học.

.
.
.
.