Kết nối phát triển du lịch MICE

.
Video: 25/07/2020 08:44
.
.

Quảng Ninh hội tụ đầy đủ các tiềm năng và lợi thế phát triển du lịch MICE - du lịch kết hợp với hội nghị, hội thảo và sự kiện. Tuy nhiên việc khai thác chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh của tỉnh.

.
.
.
.