Cẩm Phả: Nói không với ngư cụ cấm, ngư dân chuyển đổi nghề mới

.
Video: 03/07/2020 20:02
.
.

Sau 2 năm tăng cường quản lý khai thác, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản, toàn tỉnh đã có 210 hộ ngư dân làm nghề cấm trong khai thác thủy sản đã chuyển đổi sang nghề khác.

.
.
.
.