Quảng Ninh: Cơ giới hóa sản xuất nông nghiệp

.
Video: 17/06/2020 18:13
.
.

Những năm qua, các địa phương trong tỉnh đã tăng cường áp dụng cơ giới hóa vào sản xuất nông nghiệp. Qua đó, đã mang lại nhiều kết quả tích cực, góp phần từng bước hình thành các vùng chuyên canh lúa, cây màu theo hướng hàng hoá, giúp người dân tăng năng suất, chất lượng sản phẩm.

.
.
.
.