Quảng Yên chi trả hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng bởi Covid-19

.
Video: 09/05/2020 17:30
.
.

TX Quảng Yên phấn đấu đến hết ngày 10/5 hoàn thành chi trả hỗ trợ cho 3 nhóm đối tượng gồm: Người có công; bảo trợ xã hội; hộ nghèo và cận nghèo gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết 42/NQ-CP của Chính phủ. Đây là một trong những địa phương đầu tiên trên địa bàn tỉnh thực hiện việc chi trả hỗ trợ người dân theo Nghị quyết 42/NQ-CP.

.
.
.
.