Nguồn cung thịt lợn dồi dào, giá ổn định

.
Video: 24/01/2020 09:54
.
.

Thời điểm này, nguồn cung thịt lợn vẫn dồi dào, giá đã giảm.

.
.
.
.