Nguồn cổ vũ tinh thần từ Cách mạng tháng 10 Nga

.
Video: 08/11/2019 13:47
.
.

Năm 1929, người thanh niên cộng sản trẻ tuổi Ngô Huy Tăng đã cắm lá cờ đỏ búa liềm trên cầu Pooc tích số 1 nhân kỷ niệm Cách mạng tháng 10 Nga và anh dũng hy sinh, mở đầu cho các phong trào đấu tranh của thợ mỏ chống lại ách đô hộ hà khắc của thực dân Pháp, giành độc lập tự do cho dân tộc.

.
.
.
.