Huyện Tiên Yên tăng cường dạy Tiếng Việt cho trẻ em dân tộc thiểu số

.
Video: 24/11/2019 10:00
.
.
Với học sinh vùng dân tộc thiểu số Tiếng Việt là ngôn ngữ thứ 2 sau tiếng mẹ đẻ, hạn chế Tiếng Việt là rào cản đối với các em trong quá trình tiếp thu kiến thức các môn học khác. Trước thực tế này, các địa phương khu vực miền núi của tỉnh Quảng Ninh, trong đó có huyện Tiên Yên đã tăng cường dạy Tiếng Việt cho trẻ ngay từ cấp mầm non, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục tại địa phương.
.
.
.
.