Nhà máy rác Tràng Lương vẫn chưa thể chạy thử do thiếu điện

.
Video: 09/10/2019 15:39
.
.

Nhà máy rác Tràng Lương vẫn chưa thể chạy thử do thiếu điện

.
.
.
.