Hải Hà đẩy nhanh giải ngân vốn xây dựng cơ bản

.
Video: 13/10/2019 16:18
.
.

Với những giải pháp quyết liệt, đồng bộ trong công tác giải phóng mặt bằng và chuẩn bị đầu tư, đến thời điểm này, tỷ lệ giải ngân vốn xây dựng cơ bản của huyện Hải Hà đạt gần 60% kế hoạch năm.

.
.
.
.