Đề án sáp nhập huyện Hoành Bồ vào TP Hạ Long

.
Video: 09/10/2019 09:47
.
.

Đề án sáp nhập huyện Hoành Bồ vào TP Hạ Long

.
.
.
.