Đảm bảo điều kiện học tập cho lưu học sinh Lào

.
Video: 12/10/2019 17:58
.
.

Các trường ĐH trên địa bàn tỉnh đã tiếp nhận và tạo điều kiện học tập, sinh hoạt tốt nhất cho lưu học sinh Lào.

.
.
.
.