Nhiều hộ dân chưa chuyển đổi được nghề sau khi tháo dỡ lò vôi

.
Video: 13/09/2019 14:33
.
.

Nhiều hộ vẫn chưa chuyển đổi được nghề sau khi tháo dỡ lò vôi

.
.
.
.