Công ty than Mông Dương phát huy vai trò của các tổ, đội sản xuất

.
Video: 06/09/2019 16:42
.
.

Công ty than Mông Dương phát huy vai trò của các tổ, đội sản xuất

.
.
.
.