Bốc Clinker gây bụi trên Vịnh Bái Tử Long

.
Video: 14/09/2019 08:49
.
.

Bốc Clinker gây bụi trên Vịnh Bái Tử Long

.
.
.
.