Nhiều hộ thoát nghèo nhờ quỹ hỗ trợ nông dân

.
Video: 14/07/2019 15:09
.
.

Quỹ hỗ trợ nông dân trở thành kênh tín dụng quan trọng giúp nhiều hộ nông dân ở huyện Bình Liêu có vốn để phát triển sản xuất, chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Nhờ quỹ hỗ trợ này, nhiều hộ nông dân đã thoát được nghèo.

.
.
.
.