.

Khánh thành Tượng đài Anh hùng du hành vũ trụ Liên xô Ghéc Man Ti-tốp

.
Thời sự online: 14/09/2015 16:25
.
.
.
.
.
.
.