.

 

 

Các chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu năm 2021 của tỉnh Quảng Ninh.

 

;
.
.