.

 

 

 

 

THẢO LUẬN TẠI HỘI TRƯỜNG

 

BẦU ĐOÀN ĐẠI BIỂU DỰ ĐẠI HỘI ĐẢNG TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII:
21 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết

 

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH KHOÁ XV RA MẮT ĐẠI HỘI

 

 

THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

 

BẾ MẠC ĐẠI HỘI

 

;
.
.