.

 

 

 

Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh:

Đoàn kết, ra sức thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, mở ra thời kỳ phát triển mới nhanh, bền vững hơn

Sau 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và đầy trách nhiệm, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã hoàn thành tốt đẹp toàn bộ nội dung, chương trình đề ra. Tại phiên bế mạc, thay mặt Đoàn Chủ tịch, đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã long trọng đọc diễn văn bế mạc Đại hội.

Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh trân trọng đăng toàn văn Diễn văn bế mạc Đại hội:

Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy khóa XV, Chủ tịch HĐND tỉnh đọc Diễn văn bế mạc trọng thể Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, đọc diễn văn bế mạc Đại hội.

Ba ngày qua, Ðại hội Đại biểu Ðảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã làm việc với tinh thần "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển", nghiêm túc, khoa học. Các đại biểu đã phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm trước Ðảng bộ và Nhân dân toàn tỉnh, tập trung trí tuệ thảo luận sôi nổi, thẳng thắn; nhiều tham luận được chuẩn bị công phu, tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm, then chốt của tỉnh. Hôm nay, Ðại hội Đại biểu Ðảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 kết thúc, hoàn thành tốt đẹp nhiệm vụ đề ra.

Đại hội chúng ta rất vinh dự và tự hào được đón đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội; các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước về dự, chỉ đạo Đại hội.

Hướng về Đại hội, các cấp, ngành từ tỉnh đến cơ sở, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh đã chung sức, đồng lòng, vượt qua thử thách, vừa phòng chống, kiểm soát có hiệu quả dịch bệnh COVID-19, giữ vững địa bàn an toàn, chăm lo bảo vệ sức khỏe nhân dân, vừa đẩy mạnh thi đua lao động sản xuất thực hiện thành công “Mục tiêu kép”, phục hồi đà tăng trưởng, phấn đấu hoàn thành cao nhất mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm tốt an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thiết thực chào mừng những ngày lễ lớn trong năm 2020, chào mừng đại hội Đảng các cấp và Ðại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Chúng ta đã hoàn thành nhiều công trình, dự án trọng điểm chào mừng Đại hội có ý nghĩa thiết thực về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và đối ngoại; khởi công các dự án động lực mới, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững trong giai đoạn tới. Đặc biệt ngày 24/9/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 29 về việc thành lập Khu kinh tế ven biển Quảng Yên, được xác định là hạt nhân, là động lực tăng trưởng mới của tỉnh và vùng Đồng bằng sông Hồng trong giai đoạn tới, tạo khí thế phấn khởi trong toàn Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

Ðại hội đã thảo luận sâu sắc, góp nhiều ý kiến xác đáng và nhất trí thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến của Ðảng bộ đóng góp vào dự thảo các văn kiện của Trung ương trình Ðại hội XIII của Ðảng.

Ðại hội bày tỏ niềm tin sắt son, với trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, Ðại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Ðảng sẽ thành công tốt đẹp, là dấu mốc quan trọng trong quá trình phát triển của Đảng ta, dân tộc ta, đất nước ta, tiếp tục đẩy mạnh toàn diện và đồng bộ công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển đất nước; đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Đại hội đã thảo luận sôi nổi, thẳng thắn, dân chủ và nhất trí cao thông qua các văn kiện quan trọng: Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XIV và các văn kiện khác.

Đại hội đánh giá cao các văn kiện được thông qua tại Đại hội lần này được chuẩn bị rất công phu, khoa học, chu đáo, bài bản trên cơ sở tổng kết sâu sắc lý luận và thực tiễn của gần 35 năm đổi mới, 10 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011); 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng trên địa bàn tỉnh; quán triệt đầy đủ và sâu sắc tinh thần các dự thảo văn kiện trình Ðại hội XIII của Ðảng; phát huy dân chủ, lắng nghe và tiếp thu tối đa các ý kiến đóng góp của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, của các ban, bộ, ngành Trung ương, nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, các nhà khoa học, nhân sĩ, trí thức, cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Các văn kiện tiếp tục khẳng định, hoàn thiện tầm nhìn, tư duy và quan điểm phát triển Quảng Ninh; xác định mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng, phát triển tỉnh Quảng Ninh trong tầm nhìn 2030 là tỉnh kiểu mẫu, giàu đẹp, văn minh, hiện đại; là một trong những trung tâm phát triển năng động, toàn diện, trung tâm du lịch quốc tế, trung tâm kinh tế biển, cửa ngõ của Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và cả nước.

Đại hội đã biểu quyết, nhất trí cao với những nội dung cơ bản của dự thảo Báo cáo chính trị trình Ðại hội, nhất là mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu, quan điểm định hướng phát triển, 5 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá, các nhiệm vụ và giải pháp cơ bản, thường xuyên, các đề án và chương trình trọng điểm trong giai đoạn 2020 - 2025 để thực hiện thành công mục tiêu tổng quát: "Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới sáng tạo; huy động sức mạnh tổng hợp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững, nâng cao đời sống mọi mặt của Nhân dân; bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh; xây dựng Quảng Ninh trở thành tỉnh dịch vụ, công nghiệp hiện đại, là một trong những trung tâm phát triển năng động, toàn diện của phía Bắc”.

Đại hội khẳng định quyết tâm tiếp tục tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên. Xây dựng chính quyền liêm chính, phục vụ thực sự “của dân, do dân, vì dân”, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Quyết liệt phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Phát huy dân chủ, sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, củng cố lòng tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa. Vì đây là yếu tố có ý nghĩa quyết định đối với sự phát triển nhanh và bền vững của tỉnh ta những năm tới.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ thứ XV ra mắt Đại hội.
Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ thứ XV ra mắt Đại hội.

Với tinh thần trách nhiệm cao cả trước Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, Đại hội lựa chọn và chỉ bầu một lần theo Điều lệ Đảng được một tập thể Ban Chấp hành nhiệm kỳ XV (2020 -2025) của Đảng bộ tỉnh chúng ta, gồm 53 đồng chí tiêu biểu cho hơn 100 nghìn đảng viên, có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất, năng lực, trình độ, uy tín và đạo đức để gánh vác trọng trách to lớn, nặng nề, song hết sức vẻ vang trước Đảng bộ, nhân dân và tỉnh Quảng Ninh. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XV nguyện giữ vững truyền thống đoàn kết, thống nhất; không ngừng học tập, rèn luyện nâng cao năng lực, trình độ, bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, phong cách theo tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại; gương mẫu thực hiện nguyên tắc, kỷ luật của Đảng và pháp luật của Nhà nước; đồng thời dám đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đương đầu với khó khăn, thử thách và quyết liệt trong hành động, vì lợi ích chung trên mỗi cương vị của mình, ngang tầm với sự phát triển của tỉnh ta và đòi hỏi chính đáng của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh; vì một Quảng Ninh phồn vinh, nhân văn, bản sắc và hội nhập thành công.

Đại hội cũng đã bầu Đoàn đại biểu của Đảng bộ tỉnh gồm 21 đại biểu chính thức, 2 đại biểu dự khuyết đại diện cho trí tuệ, nguyện vọng của toàn Đảng bộ và Nhân dân trong tỉnh, mang tiếng nói của tỉnh Quảng Ninh tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Với những kết quả đó, chúng ta vui mừng báo cáo với toàn Đảng bộ, Nhân dân các dân tộc và chiến sỹ các lực lượng vũ trang tỉnh Quảng Ninh rằng: Đại hội Đại biểu lần thứ XV của Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh đã thành công rất tốt đẹp!

Ðại hội xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các đồng chí lãnh đạo Ðảng, Nhà nước, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương đã thường xuyên quan tâm chỉ đạo, động viên, khích lệ tỉnh Quảng Ninh trong quá trình xây dựng, phát triển và chuẩn bị tiến hành Ðại hội Đại biểu Ðảng bộ tỉnh lần thứ XV.

Đại hội nhiệt liệt hoan nghênh và cảm ơn các tiểu ban của Đại hội XV; các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội; đảng viên, cán bộ, công nhân, viên chức, chiến sĩ các lực lượng vũ trang và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã đoàn kết, nhất trí, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của tỉnh; hăng hái thi đua lập thành tích cao nhất chào mừng Ðại hội, đóng góp nhiều công sức trí tuệ, xây dựng các văn kiện Ðại hội, phục vụ tận tình, chu đáo góp phần vào thành công của Ðại hội.

Ðại hội nhiệt liệt hoan nghênh và cảm ơn các đồng chí cán bộ, phóng viên, các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương và địa phương đã bám sát tình hình, thông tin kịp thời quá trình chuẩn bị và diễn biến của Ðại hội.

Thành công của Ðại hội hôm nay, cũng như những thành tựu quan trọng mà tỉnh ta đạt được 5 năm vừa qua là sự kế thừa, kết nối qua nhiều nhiệm kỳ và mang đậm dấu ấn lãnh đạo của các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XIV, trong đó có những đồng chí nay đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, không tiếp tục tái cử vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV, có đồng chí đã chuyển công tác, có đồng chí đã nghỉ hưu. Đại hội đánh giá cao, trân trọng cảm ơn những đóng góp quý báu của các đồng chí; xin chúc các đồng chí và gia đình dồi dào sức khỏe, hạnh phúc, tiếp tục đóng góp tâm huyết, kinh nghiệm của mình để xây dựng, phát triển địa phương.

Thành công của Ðại hội Đại biểu Ðảng bộ tỉnh lần thứ XV tạo khí thế phấn khởi cho Ðảng bộ và nhân dân các dân tộc Quảng Ninh vững bước trong chặng đường đổi mới, hội nhập, phát triển tiếp theo. Sau Ðại hội, chúng ta phải khẩn trương cụ thể hoá, chỉ đạo và tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội.

Trước hết, các cấp, ngành, đoàn thể của tỉnh cần có kế hoạch quán triệt sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân tinh thần các dự thảo văn kiện trình Ðại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Ðảng; Nghị quyết Ðại hội lần thứ XV của Ðảng bộ tỉnh; làm cho mỗi cán bộ, đảng viên, Nhân dân thấu suốt những nội dung, quan điểm cơ bản nêu trong các nghị quyết, đưa nghị quyết vào cuộc sống, biến thành hiện thực sinh động, đưa sự nghiệp đổi mới, hội nhập và phát triển tỉnh Quảng Ninh nhanh, toàn diện, vững chắc trong giai đoạn tới.

Ban Chấp hành Ðảng bộ tỉnh khoá XV cần khẩn trương tiếp thu tối đa các ý kiến tham gia, nhất là quán triệt đầy đủ ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội và Nghị quyết vừa được Đại hội thông qua, hoàn thiện chương trình hành động, chỉ đạo xây dựng các chương trình, đề án công tác lớn đã được Ðại hội quyết định; sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc, bảo đảm thực hiện tốt hơn nữa nguyên tắc tập trung dân chủ; phát huy trách nhiệm và sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa Ðảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể tỉnh và của cả hệ thống chính trị.

Từng cấp, từng ngành, từng địa phương, đơn vị cần khẩn trương xây dựng chương trình kế hoạch, cụ thể hoá Nghị quyết Ðại hội trên từng lĩnh vực công tác, quyết liệt chỉ đạo và tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Ðại hội với quyết tâm rất cao, nỗ lực lớn, thật sự năng động, sáng tạo, chọn đúng trọng tâm, khâu đột phá; tập trung sự lãnh đạo, chỉ đạo, nguồn lực, tổ chức thực hiện dứt điểm, đo lường được kết quả, hiệu quả gắn với đề cao trách nhiệm của người đứng đầu.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 thành công tốt đẹp.
Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 thành công tốt đẹp.

Những năm tới, chúng ta có nhiều triển vọng và thời cơ phát triển, nhưng cũng còn không ít khó khăn thách thức, nhất là trong bối cảnh đại dịch Covid-19 vẫn còn đang diễn biến phức tạp và khó dự đoán, đòi hỏi chúng ta tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác. Ðảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc, cán bộ, chiến sỹ các lực lượng vũ trang Quảng Ninh phải linh hoạt, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu nhiều hơn nữa để triển khai có hiệu quả Nghị quyết của Đại hội. Đại hội kêu gọi toàn Đảng bộ, Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ trang Quảng Ninh, đồng bào Quảng Ninh ở các tỉnh, thành phố trong nước và ở nước ngoài hãy phát huy cao độ truyền thống yêu nước, văn hóa và cách mạng, sự năng động, tự lực, tự cường và khát vọng đổi mới sáng tạo, khơi dậy niềm tự hào về quê hương, đất nước, sức mạnh Đất mỏ anh hùng “Kỷ luật và Đồng tâm” và khối đại đoàn kết toàn dân tộc, ra sức thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội, mở ra thời kỳ phát triển mới nhanh, bền vững hơn, xứng đáng là một trong những trung tâm phát triển năng động, toàn diện của phía Bắc và cả nước; cùng cả nước tiếp tục thực hiện thành công sự nghiệp đổi mới toàn diện, đồng bộ vì chủ nghĩa xã hội, vì hạnh phúc của Nhân dân.

Trong hào khí 90 năm Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, 75 năm nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam anh hùng, trong không khí vui mừng, phấn khởi và tràn đầy quyết tâm của Ðại hội, với niềm tin tưởng sâu sắc vào sức mạnh, ý chí của toàn Đảng bộ, toàn thể Nhân dân các dân tộc anh em, các lực lượng vũ trang Quảng Ninh vào tương lai tươi sáng của đất nước và tiền đồ rạng rỡ của tỉnh Quảng Ninh, thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, tôi long trọng tuyên bố bế mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!

Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!

Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!.

Xin trân trọng cảm ơn!

;
.
.