.

 

 

Đổi mới phương thức lãnh đạo, đề cao trách nhiệm nêu gương, tận tâm, tận tụy, quyết liệt trong hành động

Tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, đồng chí Ngô Hoàng Ngân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy khoá XIV đã trình bày Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2020-2025. Trung tâm Truyền thông tỉnh trân trọng đăng toàn văn Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2020-2025

a
Đồng chí Ngô Hoàng Ngân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy khoá XIV đã trình bày Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Với tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, nói rõ sự thật, từ thực tiễn hoạt động 5 năm qua của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, có thể khẳng định:

1. Về ưu điểm

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã quán triệt sâu rộng, bám sát các chủ trương, đường lối của Đảng, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng bộ tỉnh, Thông báo số 108-TB/TW, ngày 1/10/2012 của Bộ Chính trị...; vận dụng sáng tạo vào điều kiện thực tiễn của tỉnh; kế thừa, phát huy thành tựu chung của gần 20 năm đổi mới; phát triển tư duy, tầm nhìn, quan điểm, triết lý, lộ trình, phương thức phát triển của nhiệm kỳ 2010-2015. Kịp thời ban hành Chương trình hành động, Chương trình công tác, Chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa, hằng năm, Quy chế làm việc. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện toàn diện, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, trên tất cả các lĩnh vực như: Phát triển kinh tế - xã hội là trung tâm; xây dựng Đảng là then chốt; xây dựng văn hóa, con người làm nền tảng tinh thần; tăng cường quốc phòng, an ninh là trọng yếu, thường xuyên. Lựa chọn đúng khâu đột phá là chủ đề công tác hằng năm; phân công rõ người, rõ việc, rõ tiến độ; chỉ đạo quyết liệt, tổ chức thực hiện dứt điểm, thường xuyên kiểm tra, giám sát, đo lường hiệu quả.

Trong nhiệm kỳ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành 15 Nghị quyết để lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện nhiệm vụ chính trị, những vấn đề phát sinh; tranh thủ thời cơ, cơ hội mở ra từ thực tiễn, tập trung vào các lĩnh vực công tác quan trọng như: Công tác tư tưởng, bảo vệ môi trường, phát triển dịch vụ, khoa học công nghệ, văn hóa con người, phát triển hạ tầng cảng biển và dịch vụ cảng biển, quản lý tài nguyên than, khoáng sản... Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã họp 60 kỳ, thông qua 15 kết luận, 15 chương trình, 4 kế hoạch; chú trọng công tác sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm.

Đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện 10 nhiệm vụ về công tác xây dựng Đảng, nhất là 2 nhiệm vụ trọng tâm do Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đề ra, 4 Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng bộ tỉnh. Trong đó, chủ động quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng gắn với đổi mới, xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; thống nhất quản lý biên chế trong hệ thống chính trị, thực hiện tinh giản biên chế gắn với xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cơ bản đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ. Quyết liệt chỉ đạo triển khai có hiệu quả các mô hình mới về tổ chức bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính. Quan tâm lãnh đạo đổi mới nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác tư tưởng, dân vận; triển khai đồng bộ chương trình kiểm tra, giám sát, thanh tra của cả hệ thống chính trị. Tích cực chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Kế thừa, phát huy các kết quả của nhiệm kỳ trước, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy, tầm nhìn, bảo đảm sự nhất quán, kết nối, kế thừa phương thức phát triển; tập trung lãnh đạo đẩy mạnh 3 đột phá chiến lược có trọng tâm, trọng điểm, đầu tư đồng bộ kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội bằng cơ chế huy động nguồn lực riêng có của tỉnh Quảng Ninh với phương châm “lấy đầu tư công dẫn dắt đầu tư tư”, thúc đẩy đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP), huy động nguồn lực lớn ngoài ngân sách; cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; bước đầu tháo gỡ điểm nghẽn về phát triển nguồn nhân lực; tái cơ cấu kinh tế hợp lý, hiện đại, có hiệu quả và bền vững; đổi mới mô hình tăng trưởng, chuyển đổi phương thức phát triển từ “nâu” sang "xanh”, gắn kết giữa phát triển kinh tế với đảm bảo an sinh, phúc lợi, tiến bộ, công bằng xã hội, thu hẹp khoảng cách giàu nghèo, vùng miền và bảo vệ môi trường; bám sát, quản lý và triển khai thực hiện nghiêm túc 7 quy hoạch chiến lược của tỉnh; tiếp tục kiên trì định hướng không gian phát triển của tỉnh “một tâm, hai tuyến đa chiều” và hai mũi đột phá là Khu Kinh tế Vân Đồn và Khu Kinh tế cửa khẩu Móng Cái; Khu kinh tế ven biển Quảng Yên là hạt nhân, động lực tăng trưởng mới của tuyến phía Tây; cụ thể hóa mục tiêu xây dựng, phát triển Quảng Ninh trở thành tỉnh dịch vụ, công nghiệp hiện đại.

Bám sát chủ trương, nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy đã cơ bản thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền theo Quy chế làm việc của Tỉnh ủy; lãnh đạo, chỉ đạo có trọng tâm, trọng điểm, quyết liệt, sâu sát, hiệu quả; kịp thời cho chủ trương giải quyết những vấn đề phát sinh; là hạt nhân lãnh đạo, trung tâm quy tụ và giữ vững sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ và hệ thống chính trị toàn tỉnh; làm tốt vai trò điều hòa, tăng cường sự phối hợp, đoàn kết, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

Căn cứ vào thực tế và yêu cầu phát triển, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chủ động đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách, lề lối làm việc theo hướng thực sự dân chủ, kỷ cương, thiết thực, sâu sát cơ sở, gần dân, sát dân; làm việc theo chương trình kế hoạch, có trọng tâm, trọng điểm, nói đi đôi với làm, hành động quyết liệt và hiệu quả; phản ánh linh hoạt  với tình hình. Đổi mới cách ban hành và tổ chức thực hiện Nghị quyết, chỉ thị của Đảng bảo đảm thiết thực, ngắn gọn, khả thi; tính toán cân đối các nguồn lực và các điều kiện để triển khai tổ chức thực hiện ngắn gọn, khả thi; có hiệu quả. Đổi mới và nâng cao chất lượng của các hội nghị cấp ủy. Đã dành nhiều thời gian tổ chức, chỉ đạo, kiểm tra, tổng kết việc thực hiện nghị quyết, chỉ đạo hoạt động của chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân. Phát huy vai trò, trách nhiệm, sự nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền.

Trong nhiệm kỳ, mặc dù có nhiều biến động về nhân sự, nhưng tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy luôn luôn là một tập thể đoàn kết, thống nhất cao về ý chí và hành động; có bản lĩnh chính trị vững vàng, tư duy, tầm nhìn chiến lược, đổi mới sáng tạo, tiêu biểu về trí tuệ, phẩm chất đạo đức.

Từng đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh luôn nêu cao tinh thần gương mẫu và động viên gia đình gương mẫu chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chú trọng rèn luyện đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu; không tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; có bản lĩnh chính trị vững vàng và tư duy đổi mới, chủ động, sáng tạo, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện; năng lực lãnh đạo quản lý, quản lý điều hành được nâng lên, cơ bản đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đây chính là yếu tố quan trọng để xây dựng, củng cố niềm tin của Nhân dân với Đảng bộ, chính quyền; là nhân tố quyết định trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hóa và thực hiện hiệu quả các nghị quyết của Đảng, Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng bộ tỉnh và các nghị quyết của Tỉnh ủy.

2. Nhìn lại nhiệm kỳ qua, cùng với những ưu điểm rất cơ bản và quan trọng, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV nguyên tắc tự phê bình và về những hạn chế, khuyết điểm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV chịu trách nhiệm về những hạn chế, khuyết điểm trong thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng bộ tỉnh đã trình bày tại dự thảo Báo cáo chính trị. Cùng với đó, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cũng thẳng thắn nhìn nhận:

Thứ nhất: Trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị có lúc có việc chưa hiệu quả; khâu tổ chức thực hiện một số chủ trương của Đảng, nghị quyết, chỉ thị, quy định có mặt hạn chế.

Thứ hai: Cơ chế ủy quyền của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho Thường trực Tỉnh ủy có việc chưa phù hợp với thực tiễn phát triển của tỉnh, dẫn tới có nội dung Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy cho chủ trương chưa sát, đúng tình hình.

Thứ ba: Chủ trương, biện pháp lãnh đạo phát triển nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao; phát huy tiềm năng lợi thế của tỉnh trong phát triển kinh tế biển, dịch vụ cảng biển, công nghiệp chế biến, chế tạo, thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI); thu hẹp khoảng cách vùng miền... chưa đột phá.

Thứ tư: Lãnh đạo, chỉ đạo việc tổ chức thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị của Đảng về đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật có mặt chưa bảo đảm yêu cầu.

3. Qua thực tiễn công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV rút ra một số kinh nghiệm như sau:

Một là, giữ vững và phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất trong Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy thực sự trở thành trung tâm đoàn kết vững chắc, lan tỏa trong toàn Đảng bộ và hệ thống chính trị của tỉnh.

Hai là, sự lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt, kịp thời, dứt điểm từng việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy trên cơ sở phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp, Nhân dân các dân tộc biết khơi dậy truyền thống tốt đẹp về văn hóa, con người Quảng Ninh.

Ba là, kế thừa, tiếp nối và phát triển tư duy, tầm nhìn, lộ trình, phương thức phát triển của nhiệm kỳ 2010 – 2015; bám sát thực tiễn, nhận diện đúng tình hình, tôn trọng và hành động theo quy luật khách quan, năng động, sáng tạo, linh hoạt, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, tranh thủ thời cơ chủ động vượt qua khó khăn, thách thức, xác định đúng trọng tâm khâu then chốt, tháo gỡ bằng những chủ trương, quyết sách kịp thời, cụ thể đứng đắn.

Bốn là, phương thức lãnh đạo, điều hành phải thực sự khoa học, dân chủ, sâu sát cơ sở, gần dân, sát dân, nói đi đôi với làm và làm đến cùng, quyết liệt, hiệu quả, “đúng vai - thuộc bài”; đề cao trách nhiệm nêu gương, tận tâm, tận tụy, dám đổi mới, sáng tạo, quyết liệt trong hành động của mỗi đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy; giải quyết tốt mối quan hệ giữa lãnh đạo của cấp ủy với lãnh đạo quản lý của cấp chính quyền.

Năm là, giữ đúng nguyên tắc tập trung, dân chủ, thường xuyên tự phê bình và phê bình: đảm bảo kỷ cương, pháp luật; triệt để phân cấp, phân quyền gắn với tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực; kiên quyết đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí.

4.Từ những kinh nghiệm rút ra trong nhiệm kỳ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV nhận thấy cần tập trung triển khai quyết liệt, hiệu quả một số biện pháp nhằm khắc phục những hạn chế, khuyết điểm. Trong đó, trọng tâm là thường xuyên chú trọng xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đội ngũ cán bộ Đảng viên. Tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững, nâng cao đời sống mọi mặt của nhân dân; đổi mới mô hình phát triển kinh tế, gắn với nâng cao chất lượng tăng trưởng; đẩy mạnh thực hiện các đột phá chiến lược. Đặc biệt chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo phát triển văn hóa, xã hội, con người hài hòa với phát triển kinh tế, thực hiện đồng bộ các chính sách an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống gắn với đảm bảo công bằng, tiến bộ xã hội, thu hẹp khoảng cách giàu nghèo, chênh lệch vùng miền; xây dựng và phát huy các giá trị văn hóa, con người Quảng Ninh. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đảm bảo vững chắc quốc phòng, an ninh; đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; sẵn sàng ứng phó có hiệu quả với các thách thức an ninh phi truyền thống. Xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an ninh, an toàn và văn minh.

Trên đây là báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ cấp thiết của mình suốt 5 năm qua, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV bày tỏ sự trân trọng, cảm ơn sâu sắc đối với sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, sự phối hợp và giúp đỡ của các Ban, Bộ, Ngành Trung ương.

Đặc biệt, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ghi nhớ sự ủng hộ, đoàn kết, thống nhất của các đảng bộ, cấp ủy các cấp, của toàn hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân trong tỉnh.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV xin báo cáo trước Đại hội.

;
.
.