Đề cao trách nhiệm của cấp ủy

Thứ Tư, 01/07/2020, 05:37 [GMT+7]
.
.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị tại Chỉ thị 35-CT/TW ngày 30/5/2019 về “đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”, BCH Đảng bộ tỉnh đã hướng dẫn các đảng bộ trực thuộc triển khai công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp thận trọng, nghiêm túc, bài bản, chu đáo, thiết thực, an toàn, tiết kiệm, không phô trương hình thức, không lãng phí, đảm bảo trang trọng, đúng quy trình, quy định. Đặc biệt thực hiện tốt phương châm kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo và phát triển, phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, coi trọng chất lượng, hiệu quả, đề cao trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, trước hết là người đứng đầu.

Tiếp tục tinh thần đổi mới, phát huy kết quả của nhiệm kỳ 2015-2020, kỳ đại hội đảng bộ các cấp lần này, tỉnh Quảng Ninh quán triệt 5 điểm đổi mới cụ thể hóa Chỉ thị 35-CT/TW vào điều kiện thực tiễn của tỉnh. Đó là, tiếp tục thực hiện bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch UBND cấp huyện ở 3 địa phương, trong nhiệm kỳ thực hiện bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch UBND cấp xã tối thiểu 75% trở lên; Sắp xếp, bố trí cán bộ để từ đầu nhiệm kỳ có 100% bí thư cấp ủy cấp huyện không là người địa phương, 75% bí thư cấp xã không là người địa phương; Thực hiện 100% việc bầu bí thư cấp ủy tại đại hội đảng bộ cơ sở và cấp trên cơ sở, gồm cả các đảng bộ đặc thù (Công an, Biên phòng) sau khi thống nhất với đảng ủy lực lượng vũ trang Trung ương; Tiếp tục thống nhất chủ trương 100% bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn bản, khu phố theo phương châm “dân tin, đảng cử”, bầu cử trưởng thôn, bản, khu phố trong cùng 1 ngày 5/1/2020, sau đó đại hội chi bộ trong cùng 1 ngày 18/1/2020; Tiếp tục duy trì các mô hình: Ủy ban kiểm tra - Thanh tra, Cơ quan Tổ chức - Nội vụ; Cơ quan tham mưu giúp việc chung Khối MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cấp huyện ở 13/13 địa phương.

Với sự chỉ đạo quyết liệt, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị nên dù bị ảnh hưởng do tình hình dịch bệnh Covid-19 nhưng tỉnh Quảng Ninh vẫn đảm bảo tiến độ các công việc đã đề ra. Đến nay đã hoàn thành việc tổ chức đại hội các chi bộ, các đảng bộ cấp cơ sở và tổ chức thành công 10 đại hội đảng bộ cấp huyện và tương đương, tỉnh phấn đấu trong tháng 7 sẽ hoàn thành việc tổ chức đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở (xong trước kế hoạch của Trung ương 1 tháng) và chuẩn bị các điều kiện sẵn sàng tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025 vào dịp cuối tháng 9.

Đến thời điểm này kiểm đếm công việc các mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra đều đã được thực hiện tốt. Quảng Ninh đã hoàn thành việc nhất thể hóa chức danh bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn, bản, khu phố ở 100% các thôn, bản; các đại hội cấp trên cơ sở đã tổ chức đều bầu 1 lần đủ số lượng cấp ủy, đảm bảo số lượng, cơ cấu và nhân sự dự kiến theo quy định.

Đại hội đảng các cấp là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, là lần củng cố, tăng cường sự đoàn kết, thống nhất, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của đảng. Chính vì vậy, việc chuẩn bị các điều kiện đảm bảo các đại hội diễn ra thành công, đúng quy định, được cán bộ, đảng viên, nhân dân đón nhận trong niềm tin và kỳ vọng, thì trách nhiệm của cấp ủy, trách nhiệm của người đứng đầu phải sâu sát hơn nữa trong công tác lãnh đạo chỉ đạo tất cả các khâu công việc, nhất là trong việc xây dựng các văn kiện đại hội, công tác nhân sự, giải quyết các vấn đề tư tưởng trong cán bộ, đảng viên, nhân dân...

Nhiệm vụ đặt ra cho nhiệm kỳ 2020-2025 đối với đảng bộ các cấp đó là phải đảm bảo sự chuyển tiếp liên tục, vững vàng, kế thừa và phát triển giữa các thế hệ cán bộ ở từng cấp. Vậy nên mỗi cấp ủy đảng, người đứng đầu càng phải đề cao hơn nữa trách nhiệm trong giới thiệu, xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Ngọc Lan

.
.
.
.
.
.
.
.