Thực hiện Cương lĩnh 2011

Thứ Sáu, 17/05/2019, 05:23 [GMT+7]
.
.

Hội nghị lần thứ 10, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã khai mạc trọng thể tại thủ đô Hà Nội sáng 16/5.

Theo chương trình, tại Hội nghị này, Trung ương sẽ thảo luận, cho ý kiến về: Đề cương Báo cáo chính trị; Đề cương Báo cáo 10 năm thực hiện Cương lĩnh 2011 (Bổ sung, phát triển); Đề cương Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011-2020; Xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030 và Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025; Đề cương Báo cáo tổng thể công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng. Trung ương cũng sẽ thảo luận, cho ý kiến về việc tổng kết thực hiện Chỉ thị 36-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XI về Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị khóa XII về Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Hội nghị sẽ xem xét, cho ý kiến về báo cáo các công việc quan trọng của Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương 9 đến Hội nghị Trung ương 10; báo cáo công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng năm 2018…

Trong những nội dung mà Hội nghị lần thứ 10, Ban Chấp hành Trung ương Đảng bàn lần này, dư luận nhân dân quan tâm đến việc đánh giá kết quả 10 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội (Bổ sung, phát triển năm 2011). Nhìn lại 10 năm qua thấy rằng đất nước ta đã có sự thay đổi, phát triển rất mạnh mẽ toàn diện, vị thế, vai trò của Việt Nam ngày càng được khẳng định trên trường quốc tế ở tất cả các lĩnh vực, niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng ngày càng được củng cố.

Trong quá trình triển khai thực hiện Cương lĩnh 2011 (Bổ sung, phát triển), mỗi địa phương bằng cách làm của mình để góp phần làm phong phú thêm từ lý luận đến thực tiễn, từ chủ trương đến hành động trên con đường quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội của đất nước ta.

Đối với tỉnh Quảng Ninh, việc triển khai Cương lĩnh 2011 đã được cụ thể hóa bằng các nghị quyết chuyên đề trên tất cả các lĩnh vực; xây dựng các đề án lớn, báo cáo Trung ương cho chủ trương triển khai nhằm đề xuất các cơ chế, đột phá cho phát triển, đồng thời đóng góp tích cực vào việc hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách của Trung ương như: Đề án “Phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững; bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh và thí điểm xây dựng hai đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Móng Cái” được Bộ Chính trị cho chủ trương tại Thông báo 108-TB/TW, ngày 1/10/2012 với 7 nhóm cơ chế, chính sách. Đề án “Xây dựng khu dịch vụ du lịch phức hợp cao cấp có casino tại khu kinh tế Vân Đồn” được Bộ Chính trị cho chủ trương tại Thông báo 138-TB/TW, ngày 24/6/2013 đồng ý các đề xuất đột phá; Đề án “Đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng; thực hiện tinh giản bộ máy, biên chế” (Đề án 25) làm cơ sở thực tiễn để Trung ương ban hành Nghị quyết số 18-NQ/TW, 19-NQ/TW của Hội nghị T.Ư 6 (khóa XII) chỉ đạo triển khai trong phạm vi cả nước....

Cùng với những kết quả đạt được, chắc chắn còn có nhiều mặt còn tồn tại, hạn chế cần có nghiên cứu, đánh giá tổng kết để đúc rút kinh nghiệm, tìm ra những giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo phù hợp với quy luật vận động và phát triển chung. Kiên định đường lối đổi mới, sự lãnh đạo của Đảng, nhìn nhận đánh giá kết quả thực hiện Cương lĩnh 2011, làm rõ những kết quả mới, những nền tảng đã được tạo dựng, những yêu cầu đặt ra để nhận diện rõ tầm nhìn, định hướng và các giải pháp lớn cho giai đoạn phát triển mới đó là điều mà nhân dân cả nước đang trông đợi từ Hội nghị Trung ương 10 này.

Ngọc Lan

.
.
.
.
.
.
.
.