Kiểm tra, rà soát việc thực hiện công tác cán bộ

Thứ Năm, 10/05/2018, 05:59 [GMT+7]
.
.

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ vừa ban hành Kế hoạch (số 190-KH/TU ngày 8/5/2018) kiểm tra, rà soát việc thực hiện công tác cán bộ, mốc kiểm tra từ ngày 1/6/2012 đến 31/3/2018.

Mục đích của kiểm tra, rà soát này để đánh giá kết quả thực hiện công tác tuyển dụng, đề bạt, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử, nhằm khuyến khích thúc đẩy mặt tích cực, mặt tốt, điều chỉnh kịp thời những sai sót, hạn chế trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo. Đồng thời đánh giá đúng kết quả, ưu điểm đạt được, chỉ rõ khuyết điểm, thiếu sót, vi phạm của tập thể và cá nhân để có biện pháp khắc phục, sửa chữa, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và phòng ngừa, ngăn chặn sai phạm trong tổ chức thực hiện công tác cán bộ.

Theo kế hoạch, Ban Thường vụ cấp huyện uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc; lãnh đạo sở, ban, ngành, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh xây dựng kế hoạch, chủ động tự kiểm tra, rà soát; đồng thời lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát các cấp uỷ, đơn vị trực thuộc kiểm tra, rà soát các nội dung theo kế hoạch, tổng hợp báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh uỷ qua Ban Tổ chức Tỉnh uỷ trước ngày 10/6/2018. Ban Thường vụ Tỉnh uỷ thành lập đoàn kiểm tra, tiến hành kiểm tra tại một số cấp uỷ, địa phương, ban, sở, ngành, cơ quan, đơn vị.

Hội nghị lần thứ bảy, Ban Chấp hành Trung ương khoá XII đang diễn ra (từ 7/5 đến 12/5/2018), là sự kiện chính trị quan trọng của Đảng và đất nước. Một trong những nội dung quan trọng của hội nghị này là xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Đây là nội dung đang được đông đảo cán bộ, đảng viên, nhân dân quan tâm.

Trong dịp này, đồng chí Phạm Minh Chính, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương có bài viết: “20 năm thực hiện chiến lược cán bộ và những bài học quý giá cho chúng ta”. Bài viết đã được công bố rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Trong bài viết của đồng chí Phạm Minh Chính, về công tác cán bộ, cùng với khẳng định những kết quả tích cực, đã chỉ rõ một số hạn chế bất cập:

“Trong công tác cán bộ vẫn còn tình trạng đúng quy trình nhưng chưa chọn được người đủ phẩm chất, năng lực, uy tín. Vẫn có cán bộ năng lực hạn chế, vi phạm kỷ luật, không gương mẫu, để xảy ra mất đoàn kết hoặc không đủ thời gian công tác vẫn được bố trí vào chức vụ cao hơn. Việc bổ nhiệm cán bộ không đủ tiêu chuẩn, điều kiện, trong đó có cả người nhà, người thân cán bộ lãnh đạo vẫn xảy ra ở một số nơi, thậm chí xuất hiện khái niệm bổ nhiệm “thần tốc”, bổ nhiệm “nhanh”. Công tác tuyển dụng cán bộ chất lượng chưa cao, thậm chí một số nơi còn để xảy ra sai phạm, tiêu cực. Những vấn đề nhức nhối đó đã gây bức xúc, bất bình trong dư luận xã hội.

Việc triển khai các khâu trong công tác cán bộ vẫn chưa ngang tầm nhiệm vụ, có lúc, có nơi, có nội dung vẫn còn hình thức. Đánh giá cán bộ vẫn là khâu yếu nhưng chậm được khắc phục, nhìn chung kết quả đánh giá vẫn chưa phản ánh đúng thực chất. Phương pháp, quy trình và tiêu chí đánh giá còn bất cập, chưa gắn với kết quả đầu ra và sản phẩm cụ thể. Trong khi đó, công tác quy hoạch cán bộ thiếu tính tổng thể, liên thông giữa các cấp, các ngành, các địa phương, chưa bảo đảm phương châm “động” và “mở”, chủ yếu dựa vào độ tuổi. Có nơi việc quy hoạch còn lỏng lẻo, dàn trải, khép kín nên không đảm bảo chất lượng, không tạo được động lực phấn đấu, ngược lại, có nơi lại quá chặt chẽ, khắt khe nên làm nhụt ý chí phấn đấu”.

Nghiên cứu bài viết “20 năm thực hiện chiến lược cán bộ và những bài học quý giá cho chúng ta” của đồng chí Phạm Minh Chính sẽ là cơ sở để Quảng Ninh tiến hành thành công kiểm tra, rà soát việc thực hiện công tác cán bộ như kế hoạch đề ra.

Nguyên Đan

.
.
.
.
.
.
.
.