Xây dựng Đảng về công tác tư tưởng là nội dung trọng yếu

Thứ Tư, 28/02/2018, 05:51 [GMT+7]
.
.

Đánh giá về tình hình tư tưởng và thực trạng công tác tư tưởng của Đảng ta hiện nay có thể khẳng định rằng, Đảng ta đã lãnh đạo hình thành tính tích cực chính trị của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, tạo sự thống nhất về tư tưởng trong Đảng, sự đồng thuận xã hội, cổ vũ, động viên tinh thần sáng tạo của quần chúng, thực hiện thắng lợi mục tiêu, lý tưởng của Đảng; đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch trên mặt trận tư tưởng.

Tuy vậy mặt tiêu cực cũng đã được Đảng ta nhìn nhận và chỉ rõ tại Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI), Trung ương 4 (khóa XII) với 9 biểu hiện cụ thể suy thoái về tư tưởng chính trị cần phải quyết liệt đấu tranh, đẩy lùi.

Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 18/12/2017 về một số giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng trong tình hình mới. Theo đó, mục tiêu chung của Nghị quyết nhằm làm cho mọi cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc về những nguy cơ đe dọa trực tiếp đến uy tín, vai trò lãnh đạo của Đảng và sự tồn vong của chế độ; nhận diện đúng những biểu hiện và đề ra các giải pháp phù hợp để đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu quả tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đồng thời, bồi dưỡng, nâng cao lý tưởng cách mạng, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp thực sự tiên phong, gương mẫu, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, đóng góp thiết thực, hiệu quả vào công cuộc đổi mới xây dựng quê hương, đất nước…

Để mục tiêu chung và 7 nhóm nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết được thực hiện thống nhất trong toàn hệ thống chính trị, đồng chí Đỗ Thị Hoàng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã trực tiếp quán triệt đến tất cả cán bộ chủ chốt 186 xã, phường, thị trấn, cấp ủy Đảng, chính quyền cơ sở dưới hình thức trực tuyến. Đó là, tăng cường trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, nhất là người đứng đầu; đổi mới mạnh mẽ công tác nghiên cứu, giáo dục lý luận chính trị, lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên và thế hệ trẻ; chấn chỉnh việc nghiên cứu, học tập lý luận chính trị và rèn luyện, tu dưỡng về tư tưởng, chính trị, đạo đức, tác phong, lối sống trong cán bộ, đảng viên; tăng cường quản lý, chỉ đạo, định hướng thông tin báo chí; phát huy có hiệu quả các loại hình, phương tiện tuyên truyền, tạo sự lan tỏa các chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền…

Xây dựng Đảng là công việc hệ trọng, cấp bách, lâu dài với nhiều nội dung, trong đó xây dựng Đảng về tư tưởng là nội dung trọng yếu nhất. Quán triệt thực hiện tốt Nghị quyết 10 của BCH Đảng bộ tỉnh, mỗi cấp ủy Đảng, chính quyền cần tăng cường đẩy mạnh công tác tự phê bình và phê bình, phòng chống có hiệu quả tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí, thực hành tốt tiết kiệm; tập trung khắc phục, sửa chữa những hạn chế, khuyết điểm, yếu kém, giải quyết kịp thời những tồn tại, bức xúc, phát sinh mới, dư luận xã hội; ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên; đẩy mạnh công cuộc xây dựng và phát triển địa phương theo hướng bền vững.

Ngọc Lan

.
.
.
.
.
.
.
.