Công việc tuyệt vời cho đàn ông có vợ

Nhà tuyển dụng hỏi ứng viên:

.
.
    .
.
.
.
.
.
.